Hopp til innhold

Norges første eldreminister, Åse Michaelsen (Frp), ser det som en av sine viktigste oppgaver å skape et aldersvennlig samfunn.

Tekst: Tor Slette Johansen

Din Hørsel 01/2018

-Eldrebølgen slår snart inn for fullt, og med den vil antall eldre hørselshemmede øke betraktelig. Det anslås at antall høreapparatbrukere vil stige med 65 prosent frem mot år 2030, og fordobles innen 2050.

-Hvordan ser du for deg at samfunnet skal møte denne utfordringen?

- En av mine viktigste oppgaver som eldre- og folkehelseminister er å skape et mer aldersvennlig samfunn. I dette arbeidet må vi se på hvordan vi best mulig kan tilrettelegge for at den enkelte kan bruke riktige hjelpemidler til riktig tid. Det kan kompensere for funksjonsnedsettelser som eldre måtte ha, som for eksempel hørselshemming, sier Norges første eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp).

En folkehelseutfordring
Den nye store folkehelseundersøkelsen Hunt 4 som nå er i gang i Trøndelag vil gi nye, dokumenterbare tall for hvordan det står til med hørselen blant nordmenn.

-Ser du for deg at resultatene av denne undersøkelsen kan danne grunnlag for en nasjonal plan for den fremtidige hørselsomsorgen?

-Dersom Hunt 4 viser at det har vært en negativ utvikling i hørsel generelt, er dette noe vi må ta på alvor. Vi må blant annet vurdere tiltak på befolkningsnivå for å motvirke en negativ utvikling. Det vil innebære å se på hørsel som en folkehelseutfordring, men også tiltak særskilt rettet mot hørselshemmede. Hunt 4 vil gi oss et bedre grunnlag for å vurdere gode tiltak, for eksempel om det er behovet for en egen nasjonal plan, strategi eller lignende.

En tverrfaglig tjeneste
Kommunereformen vil medføre overføring av tjenester fra stat til kommune. HLF har lenge etterlyst et kunnskapsløft for ansatte i helse- og omsorgstjenesten, og en lovpålagt ordningen med kommunale hørselskontakter som har nødvendig hørselsfaglig kompetanse.

-Hvordan vil du sikre at eldre og andre hørselshemmede får et godt tjenestetilbud i kommunene?

-Regjeringen har satt i gang flere tiltak for å forbedre tjenestene til personer med nedsatt syn og hørsel, blant annet Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019. Vi ønsker at helse- og omsorgstjenesten skal jobbe mer tverrfaglig. Vi gir derfor støtte til etablering av primærhelseteam og oppfølgingsteam. Det skal gi bedre og mer helhetlig oppfølging.

Flere tiltak vurderes
-Det er også veldig viktig å øke kompetansen blant de ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Vi bruker derfor 1,5 milliarder i året på dette. Andre viktige grep er at vi gir tilskudd til læringsnettverk for bedre pasientforløp for eldre og kroniske syke. Det skal sikre et sammenhengende tilbud.

-Aktuelle tiltak som vi vil se på er systematisk etterkontroller etter tilpasning av høreapparat og ulike lærings- og mestringstilbud. Prøveprosjekt med audiografer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten og økt bruk av ambulerende audiografer fra spesialisthelsetjenesten er også noe vi vil vurdere.

Et godt samspill
HLF Briskeby Rehabilitering og utadrettede tjenester (RUT) har nylig avsluttet pilotprosjektet «En moderne hørselsomsorg» blant 12 kommuner på Ringerike og i Hallingdal, med 50 kurs og 600 deltagere. Dokumentasjon, e-læring og oppslagsverk er neste fase. HLFs hørselshjelpere gjør også en betydelig innsats for hørselshemmede som bor hjemme.

-Hvor viktig er samspillet mellom det offentlige og frivillige aktører?

-Regjeringen har valgt å støtte dette prosjektet fordi det har en interessant arbeidsform, som omfatter både kommuner og sykehus, og fordi det representerer et godt samspill mellom offentlige og private aktører. Dette samspillet er svært viktig for å kunne gi gode tilbud til pasienter og brukere. Det viser også dette prosjektet.

Mer oppmerksomhet
Nyere forskning viser sammenheng mellom ubehandlet hørselstap og utviklingen av demens, samt dårligere kognitiv funksjon og livskvalitet. Samtidig blir flere eldre feildiagnostisert med demens, mens uoppdaget hørselstap er det egentlige problemet.

-Vil du medvirke til at det blir innført obligatorisk hørselstesting av eldre, og hvordan ser du for deg at dette kan gjennomføres?

-Redusert hørsel hos eldre er vanlig, og ikke alltid så lett å oppdage. Fastleger, eldresentre og sykehjem må derfor være oppmerksomme på sansetap hos eldre og sørge for oppfølging. Hørselsundersøkelse av alle eldre er et omfattende tiltak som så langt ikke er vurdert.

Må heve kvaliteten
Hørsel er tilnærmet fraværende i læreplaner for sykepleiere og ergoterapeuter (og lærere).

-Hvordan kan du bidra til at studentene vil få nødvendig kompetanse om hørsel som en del av grunnutdanningen, og ikke bare som frivillig etterutdanning?

-For å kunne gi et godt tilbud til hørselshemmede, må kommunen vurdere behov for personell med fagspesifikk kompetanse. Samarbeid med brukerorganisasjoner kan bidra til å heve kvaliteten i tjenestene. Regjeringen har videreført tilskuddet for likemannsarbeid i statsbudsjettet for 2018. Det skal bidra til at landsdekkende organisasjoner kan drive informasjons- og opplysningsvirksomhet, og kontaktskapende arbeid. HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) er en øremerket mottaker av dette tilskuddet.

Eldreminister Åse Michaelsen (Frp) gleder seg til å bli gammel ved sjøen

Vil løfte fagfeltet
Fremskrittspartiet har lenge ivret for en sterkere satsing på eldre mennesker, og fikk med utvidelsen av regjeringen i januar endelig sitt ønske oppfylt.

-Men trenger vi en egen statsråd for de eldre?

-Mange eldre i Norge har det veldig bra. Men vi ser at kvaliteten på tjenestene til eldre varierer for mye, både mellom kommuner og innad i kommuner. Mange ulike helseministre fra mange ulike partier har forsøkt å gjøre noe med dette, men ingen har lykkes helt.

-Jeg tror at en egen eldreminister vil kunne løfte feltet på en ny måte. Det handler ikke bare om å skape bedre tjenester for eldre i dag. Det handler også om at vi må forberede oss på at vi blir flere eldre, og at vi må skape et samfunn der eldre både får brukt ressursene sine og dekket behovene sine.

Eldre en ressurs
-Mange framstiller eldrebølgen som noe som vil slå inn over det norske velferdssamfunnet med voldsom kraft. Men flere eldre betyr jo også nye muligheter. Mange eldre har bedre utdanning, mer ressurser og bedre forutsetninger for å leve aktive liv enn tidligere generasjoner. Eldre er verdifulle bidragsytere som må få lov til å slippe til. De har masse å bidra med, for eksempel i frivilligheten. En viktig oppgave for meg som eldre- og folkehelseminister blir å skape et mer aldersvennlig samfunn hvor eldre kan leve aktive liv.

Gammel på sjøen
-Litt mer personlig, hva gleder du deg mest til når du selv blir gammel? 
- Jeg gleder meg til mer tid sammen med barn og barnebarn. Mulighet til å være mer ute og benytte meg av de flotte naturopplevelsene Norge har å by på. Jeg gleder meg spesielt til å være mer ute ved sjøen og i båten. 

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding