Hopp til innhold

Denne siden vil inneholde referat fra styremøter og andre møter i HLF Vefsn sin regi.

 

Medlemsmøte 20.11.20

18 frammøtte. Ingen skrivetolk.

 

Gunnar åpnet møtet med å ønske velkommen. Han orienterte om det nye betalingssystemet som ganske snart skal tas i bruk på kontoret ved salg av batterier, samt ved kaffesalg og loddsalg på medlemsmøtene. Nils er den som har ordna med dette og han vil si mer om det etter at Gunnar har hatt sin orientering.

Så fortalte Gunnar om årets julemøte som i år blir på HIAS den 8. desember. På HIAS har de lagt til rette for servering på en måte som tar hensyn til de reglene som gjelder nå i koronaens tid.

Det vil bli en egenandel på 200 kr. pr medlem. For ektefeller/ledsagere til medlemmer blir prisen høyere dersom disse ikke er medlem.

Drikke kjøpes inn av laget, hvert medlem får en enhet (brus, alkoholfritt øl).

Antall deltakere: 30? 40? Det ble opplyst at HIAS kan ta imot opp til 40 gjester i nåværende situasjon. Dette blir avklart av styret.

 

Så orienterte Nils om den nye betalingsmåten, en betalingsterminal i forenklet utgave, som han nylig hadde mottatt. Han hadde med terminalen, så vi kunne se den.

Den brukes sammen med en app, altså er man avhengig av å ha smarttelefon for å kunne bruke den. Med dette systemet kan det også betales med vipps. Medlemmene fikk også bruke den i forbindelse med kaffesalg og loddsalg, så da opplevde de at systemet virker. Men for ordens skyld, kontanter er fortsatt brukbart i alle tilfeller der man skal bruke penger på møter og ved salg av batterier osv.

 

Så ble det kaffe, med stort antall kakesorter som smakte fortreffelig.

Loddsalg ble det også, og selv om åresalget ble etterlyst av enkelte medlemmer, var vi noen som opplevde at det ble mindre etterarbeid med små papirlapper.

 

 

 

ROTOKOLL FRA ÅPENT MEDLEMSMØTE 17.11.20.

 

MØTESTED: PARKEN BO-OG SERVICESENTER, NYE STORE MØTEROM I 2.ETG.

 

18 frammøtte. Ingen skrivetolk.

 

Gunnar åpnet møtet med å ønske velkommen. Han orienterte om det nye betalingssystemet som ganske snart skal tas i bruk på kontoret ved salg av batterier, samt ved kaffesalg og loddsalg på medlemsmøtene. Nils er den som har ordna med dette og han vil si mer om det etter at Gunnar har hatt sin orientering.

Så fortalte Gunnar om årets julemøte som i år blir på HIAS den 8. desember. På HIAS har de lagt til rette for servering på en måte som tar hensyn til de reglene som gjelder nå i koronaens tid.

Det vil bli en egenandel på 200 kr. pr medlem. For ektefeller/ledsagere til medlemmer blir prisen høyere dersom disse ikke er medlem.

Drikke kjøpes inn av laget, hvert medlem får en enhet (brus, alkoholfritt øl).

Antall deltakere: 30? 40? Det ble opplyst at HIAS kan ta imot opp til 40 gjester i nåværende situasjon. Dette blir avklart av styret.

 

Så orienterte Nils om den nye betalingsmåten, en betalingsterminal i forenklet utgave, som han nylig hadde mottatt. Han hadde med terminalen, så vi kunne se den.

Den brukes sammen med en app, altså er man avhengig av å ha smarttelefon for å kunne bruke den. Med dette systemet kan det også betales med vipps. Medlemmene fikk også bruke den i forbindelse med kaffesalg og loddsalg, så da opplevde de at systemet virker. Men for ordens skyld, kontanter er fortsatt brukbart i alle tilfeller der man skal bruke penger på møter og ved salg av batterier osv.

 

Så ble det kaffe, med stort antall kakesorter som smakte fortreffelig.

Loddsalg ble det også, og selv om åresalget ble etterlyst av enkelte medlemmer, var vi noen som opplevde at det ble mindre etterarbeid med små papirlapper.

 

Referat fra Styremøte 10.11.2020

 

Sak 37/20: Gjennomgang referat fra forrige styremøte.

Sak 38/20: Godtgjørelser til styremedlemmer/ likepersoner.

Siden det kom protester på ordlyden i styrets forslag på siste årsmøte, vil det bli tatt opp igjen

på neste årsmøte som referatsak. Styrets nye forslag, som vi håper kan godtas blir da:

Godtgjørelse går til styremedlemmer og praktiserende likepersoner.

Godtgjørelsene navngis som uspesifiserte utgifter.

Styret foreslår at for året 2020 reduseres godtgjørelsene til 2000 kr (i stedet for som forrige år

3000 kr.) Dette på grunn av Coronasituasjonen og lavere aktivitet i laget av den grunn.

De som er både styremedlemmer og likepersoner mottar dobbel godtgjørelse.

Sak 39/20: Medlemsmøte 17. november.

Nå er landet inne i ny runde med økning i antall tilfeller med corona, selv om vi her i

kommunen har hatt få tilfeller. Dette har ført til litt variert praksis i foreningslivet, noen

foreninger avlyser mens andre fortsetter møtevirksomheten.

HLF Vefsn prøver å avvikle møtet den 17.11. Dette blir et medlemsmøte, ikke et åpent møte.

Rutiner for å komme seg inn på møtet: Ha en person nede i inngangspartiet som slipper folk

inn. Vedkommende har med skjema der navn og telefonnummer skrives på ved inngangen.

Tema for møtet: kommunelegen ? eller den nye kommunale hørselskontakten? Gunnar

kontakter dem.

Sak 40/20: Julemøte for HLF Vefsn.

Noen har snakket med folk i LHL, som kunne fortelle at de hadde bestilt seg inn på HIAS der

de kunne få servert juletallerken som er greit og i samsvar med smitteforskriftene slik de er

nå. Prisen for dette vil være 350 kr. Styret mener at dette kan være en mulighet også for vårt

lag. Det er mulig at den fastsatte dagen for julemøte ikke passer med HIAS planer, men dag

kan vel bestemmes utfra hva som passer HIAS. Gunnar tar kontakt med dem.

 

HLF Vefsn

Din hørsel – vår sak

 

Hørselshemmedes Landsforbund • Din hørsel – vår sak www.hlf.no

 

Sak 41/20: Rydding av kontoret.

Det er plassert saker og ting i kasser og skap som må sorteres etter hva som er greit å bevare

og hva som kan kasseres. Kontoret skal ryddes og det skal skaffes oversikt over eiendeler og

hva som kan lånes ut. Trygve, Gunnar og Nils ordner opp. De møtes torsdag 19.11. kl. 13.00

på kontoret.

Batterier, filter osv. tar vi på Likepersonmøtet.

Sak 42/20: Nytt betalingssystem ved Nils.

Ettersom penger i form av sedler og mynter blir stadig sjeldnere, kan det være greit med et

annet system ved betaling med kort. Dette fikk vi presentert av Nils som presenterte

kortleseren iZettle. Dette skal være en enkel og rimelig løsning. Kortleseren koster 199 kr.

Den brukes kun på kontoret av likepersonene.

Hver bruker/likeperson bør ha egne initialer for å vise hvem som har overført penger.

Brukerne får kurs før vi starter med dette.

 

 

PROTOKOLL FRA MEDLEMSMØTE 20.10.20.

MØTESTED: PARKEN BO-OG SERVICESENTER, PÅ DET NYE

STORE MØTEROMMET I 2. ETG.

18 frammøtte. Ingen skrivetolk

Gunnar ønsket velkommen til det første medlemsmøtet etter Korona-nedstengingen,

og etter at Aktivitetssenteret på Parken ble åpnet. Han informerte om hva som finnes

her på huset av foreninger, lag, kontorer og tilbud om aktiviteter.

I Koronaens tid må også andre aktiviteter utføres med hensyn til smittevern og

smittefare, så både serveringen av kaker og kaffe og prosedyrene ved loddsalg med

trekning måtte foregå på litt andre måter.

Hilde skulle vise en film produsert på Briskeby, og hun fikk ordet. Hun leste et dikt

av Erna Solbakk: Alle trenger litt vennlighet. Så informerte hun om div. saker knyttet

til hørsel, og så viste hun filmen «Hørsel hele livet.» Etter filmen kom hun med noen

kommentarer til filmens innhold. Hun fortalte også om den nye kommunale

hørselskontakten. Gunnar takket Hilde for film og foredrag.

Så var tida inne for kaffe og loddsalg, som vanlig kaffe med gode kaker til.

Trekninga foregikk helt på slutten av møtet. Det viste seg at en av vinnerne hadde

forlatt møtet, men Gerd Solhaug skal få sin gevinst på neste medlemsmøte.

Etter kaffen skulle Nils Erik fortelle om foreningens hjemmeside som han hadde

arbeidet med. Det er viktig med en oppdatert hjemmeside. For å komme inn:

Adr. HLF.no – sentral side – gå videre til HLF lokalt – HLF Nordland – HLF Vefsn.

Nils Erik gjennomgikk emnene som kan finnes på finnes på hjemmesiden til HLF

Vefsn, som f,eks. opplysninger om arrangementer, likepersoner, referater fra møter

osv.

Han fortalte også om min side og hvordan komme inn der:

Start med HLF.no – Min side – logg inn – medlemsnr + egenprodusert passord – logg

in.

Han er også i startfasen med facebook- side for laget.

Etter informasjonen om det digitale, kom det inn opplysninger om noe helt annet,

men også en viktig sak, ettersom denne dagen var starten på dårlig føre = isete glatt

og farlig for folk i vår alder. Det ble sagt at inngangen vi har fått tildelt for å komme

oss inn her er usikker i vinterhalvåret med hålke og andre velkjente problemer.

 

www.hlf.no

 

Styret ble oppfordret til å diskutere ei løsning på dette, og kanskje også ta det opp

med de andre foreningene som bruker inngangen. Dagfinn kom med råd om et

produkt som heter ISFRITT. Info om dette finnes på: Isfritt. no. Alle var enige om at

inngangen bør være trygg.

 

Helt på slutten av møtet fikk Harry Valrygg påskjønnelse i form av blomster og HLF-

kopp. Dette for hans viktige og gode arbeid, spesielt som likeperson gjennom mange

år.

************************************* 

STYREMØTE 22.9.

Dette møtet startet kl. 10.00, to timer tidligere enn vanlig. Dette fordi vi etter møtet skulle
rydde det gamle kontoret og flytte alle sakene våre opp til et nytt kontor i 2. etasje.

Sak 30/20: Det er kommet søknad fra Hilde Vik om å få reise til Bodø på kurs for
likepersoner. Denne søknaden innvilges, under forutsetning av at hun kommer på møte for
likepersonene her og kurser oss andre i det hun lærte på kurset.

Sak 32/20: Gunnar refererte fra siste styremøte i HLF Nordland.
Han oppfordret oss også til å delta i digitalt kurs om brukermedvirkning og universell
utforming for hørselshemmede som går på nettet den 24. oktober. Mer informasjon om dette
kurset vil komme i løpet av kort tid.
Etter dette startet rydding og flytting av lagets eiendeler, Foreløpig gjenstår å rydde kontoret

Sak 29/20: Eventuelt.
 Audiografsaken. Vefsn mangler audiograf. Audiografen som arbeidet på sykehuset her i Mosjøen har
begynt i ny jobb, og nå er det ingen til å gjøre denne jobben her. Audiografen i
Sandnessjøen hadde opplyst dette til Gunnar. Det ble besluttet å skrive brev til
foretaksledelsen i Mosjøen og i Sandnessjøen og prøve (på nytt) å få audiograf hit.
Trygve tar saken.

Andre møter:

- Likepersonmøte torsdag 17.09.20.

************************************

Styremøte 13.10.2020.

Sak 33/20: Medlemsmøte 20.10.2020.

  • Antall fremmøtte: - 20? - 50? Vi satser på oppmøte av et antall som er passe stort i henhold til Coronasituasjonen. 
  • Invitasjon til medlemsmøtet sendes ut på Sveve, denne gangen er møtet bare for medlemmer. Invitasjonen er allerede besørget av Nils Erik.
  • Gunnar tar kontakt med kaffekomiteen for å finne ut hvordan serveringen skal foregå.

Hva skal foregå på møtet?

  • Informasjon om «ny inngang» med adkomst for rullestol, til bruk ved møter og ved besøk på HLFs kontor.
  • Nils Erik orienterer om HLF Vefsns hjemmeside.
  • Hilde viser film relatert til hørselstap.
  • På et av de siste styremøtene før nedstengingen ble det bestemt at Harry Valrygg skulle tildeles HLF-kopp og en blomst for sin store innsats for laget og som likeperson. Koppen har han mottatt, og på dette møtet skal han få blomsten. May kjøper blomst og tar kontakt for å sikre at han kommer.

Sak 34/20: Kontor/nøkkelsystem.

Gunnar har kjøpt nøkkelboks med kode. Denne skal plasseres utenfor kontordøra.

Kode: xxxx.

Postkassen nede kan brukes inntil videre.

Nils Erik kan bidra med ringeklokke mellom den nye inngangen og kontoret. 

Sak 35/20: På neste styremøte tar vi opp spørsmålet om godtgjøring til styremedlemmer/likepersoner.

Sak 36/20: Et medlemsmøte til før julemøtet. Tema for dette? Kommunelegen har vært foreslått og forespurt tidligere. Vi kan prøve å spørre henne på nytt. Gunnar tar kontakt.

 

 

 

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding