Hopp til innhold

Årsmøte på Hunderfossen Hotell og Resort 12. mars 2017

Protokoll fra årsmøtet i

HLF Oppland 2017

Hunderfossen Hotell og Resort

12. mars 2017 kl 1130 - 1315

 

Leder i styret, Jan Erik Myrvang, ønsket velkommen og åpnet årsmøtet.

Seniorkonsulent i HLF Steinar Antonsen hilste fra HLF sentralt.

27 delegater fra lokallagene,  6 medlemmer og 1 varamedlem av styret samt en observatør var til stede. 4 påmeldte delegater hadde forfall.  HLF Hadeland var ikke representert.

 1. Konstituering

1.1 Navneopprop

1.2   Godkjenning av innkalling og sakliste

Redegjørelse: Sakspapirer ble utsendt på e-mail til alle med e-mailadresse og i post til resten den 26. februar 2017.

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes

1.3  Godkjenning av forretningsorden

Redegjørelse: Redegjørelse: Sakspapirer ble utsendt på e-mail til alle med e-mailadresse og i post til resten den 26. februar 2017.

Vedtak: Forretningsorden godkjennes

 

1.3   Godkjenning av valgreglement

Redegjørelse: Redegjørelse: Redegjørelse: Sakspapirer ble utsendt på e-mail til alle med e-mailadresse og i post til resten den 26. februar 2017.

Vedtak: Forretningsorden godkjennes.

 

1.5   Valg av dirigent

                  Vedtak: Steinar Antonsen ble enstemmig valgt som dirigent

                 

1.6   Valg av protokollsekretærer:

                 

                  Vedtak: Per Bådshaug og Ingolv Toven ble valgt som protokollførere,

 

1.7   Valg av 2 repr. Til å underskrive protokollen

                 

                  Vedtak: Alf Tore Sørhage, Lom og Haldis Haugan, Lesja

     

1.8   Tellekorps

 

  Vedtak:           Magne Bekkemellem. Ringebu

                                          Hilde Dalmo, Gjøvik

 

 1. Årsmelding

Redegjørelse: Sakspapirer ble utsendt på e-mail til alle med e-mailadresse og i post til resten den 26. februar 2017.

Kommentar:

a)      Se på valgperiodene for styremedlemmene for å få et bedre system med utskifting.

b)      Spørsmål om hvorfor saker som var vedtatt i handlingsplanen ikke var blitt fulgt opp, fikk ikke noe godt svar.

c)      At Åse Harstad er representant i sentralstyret i HLF og varamedlem i valgkomiteen i HLF Oppland, mangler, og må tilføyes i årsmeldingen.

Disse hadde ordet: Lillian Vicanek, Knut Røine og Åse Harstad

Vedtak: Årsmeldingen godkjennes med tilføyelsen som er nevnt i pkt c.

 1. Regnskap og revisjonsberetning

Redegjørelse: Styret beklager at ikke alle papirene er blitt utsendt. Hele regnskapet ble presentert på skjerm og kommentert av kassereren.

Regnskapet er revidert og funnet i orden. Revisjonsberetningen legges ved protokollen.

Åse Harstad hadde ordet.

 

Vedtak: Regnskapet og revisjonsberetningen godkjennes.

 

 

 1. Budsjett 2017

Redegjørelse: Styret beklager at ikke budsjettet er blitt utsendt. Budsjettet ble presentert på skjerm og kommentert av kassereren.

Budsjettet innebærer en ny ordning for utbetaling av honorar: Tillitsvalgte i 2016 får utbetalt honorar i mars 2017, de tillitsvalgte som går på nå, får utbetalt honorar i desember 2017 for inneværende år.  Rutinen er endret etter ønske fra HLF.

Åse Harstad hadde ordet.

 

Vedtak: Budsjettet tas til etterretning

 

 1. Innkomne saker

5.1.  Fra styret

      5.1.1  Godtgjørelse til styret og tillitsvalgte

Vedtak: Godtgjørelse til styret og tillitsvalgte som vedtatt for 2015 (vedlegg i årsmøtepapirene og utredning i sak 4)

5.2   Fra lokallagene

5.2.1   Forslag fra HLF Vågå om behov for bedre bemanning ved øreavdelingen ved DMS Otta.  Behandles også i sak 6.

Styret mener at dette problemet også gjelder DMS Fagernes og vil foreslå for årsmøtet at styret får i oppgave å ta opp saken med Høresentralen på Gjøvik og Sykehuset Innlandet

Vedtak: Styret i HLF Oppland vil be om et møte med Høresentralen for å ta opp saken direkte med dem. Utfallet av møtet, vil bestemme hvordan videre behandling av saken blir.

5.2.2  Brev fra HLF Ringebu som klager på dårlig tilgjengelighet på telefon og tilfeldig informasjon om hjelpemidler til pasienter med høreapparat og tilleggsutstyr ved Øre- nese- halsklinikkk på Lillehammer (privat).

Disse hadde ordet i sakene: Jan Tore Skogen, Johan Schei, Åse Harstad, Lillian Vicanek og Alf Tore Sørhage.

 

Vedtak: Styret i HLF Oppland vil ta saken opp med den aktuelle klinikken. Utfallet av møtet vil bestemme den videre behandlingen av saken.

 

 

 1. Handlingsplan

Redegjørelse: Handlingsplan for 2017 ble utsendt på e-mail til alle med e-mailadresse og i post til resten den 26. februar 2017.

Kommentar:

Ny sak settes opp som 1. prioritet i Handlingsplan for 2017:

«Arbeide for bedre utnyttelse av kapasiteten ved DMS Otta og Fagernes ved å øke bemanningen».

Ut fra vår kunnskap, er det på begge stedene klientgrunnlag for en hel audiografstilling. Styret vil arbeide for økt bemanning ved begge DMS. På Otta er det nå 2 audiografer en dag/mnd., på Fagernes 1 audiograf en dag/mnd.

 

Vedtak: Årsplanen vedtas med et nytt pkt 1 i avsnittet om Mål: «Arbeide for bedre utnyttelse av kapasiteten ved DMS Otta og Fagernes ved å øke bemanningen». De andre punktene rykker en plass nedover.

 

 1. Resolusjoner:

Redegjørelse:  4 resolusjoner er mottatt fra HLF.

 • Gi hørselshemmede tryggheten tilbake
 • Gjør valgkampen tilgjengelig
 • Krever satsing på barn og unge
 • En helhetlig hørselsplan

Innholdet i resolusjonene ble referert av dirigenten

Disse hadde ordet: Lillian Vicanek,

      Vedtak: Resolusjonene godkjennes av årsmøtet

 1. Valg

v/ valgkomiteens leder Kjell Magne Aasen

Redegjørelse: Det skulle velges leder, sekretær, styremedlem og varamedlemmer. Valgkomiteen hadde ikke forslag på sekretær.

Disse hadde ordet:  Knut Røine og Lillian Vicanek

Vedtak:

Disse ble enstemmig valgt:

      8.1  Leder Ingolv Bjarne Toven valgt for 1 år

8.2   Styremedlem Lasse Helle Andreassen for 2 år

8.3   Varamedlem       Jan Erik Myrvang       for 1 år

8.4   Varamedlem       Camilla Midtmoen     for 1 år

8.5   Varamedlem       Karin Olaug Brenner for 1 år

8.6   Sekretær ble ikke valgt. Styret får,  sammen med valgkomiteen,  fullmakt til å  finne en sekretær.

 

 

 1. Andre valg

9.1  Revisor.

Vedtak:  Som revisor velges Gudbrandsdal revisjon, Lillehammer

9.2  Valgkomite.

To av komiteens medlemmer fortsetter, en går ut. Disse fortsetter

Leder: Svein Stuen, Lesja

            Halldis Solerød, Østre Toten

 

Valgkomiteen hadde ikke kandidat til et tredje medlem.

 

Vedtak: Styret får i oppgave, sammen med valgkomiteen, å finne et tredje medlem til valgkomiteen.

 

Avslutning.

 

Jag Erik Myrvang takket for seg og fikk takk og blomster fra styret v/påtroppende leder og nestleder.

Ny leder takket for tilliten og ønsket alle lykke til med arbeidet for HLF.

 

                                   Hunderfossen den 12. mars 2017

 

 

 

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding