Hopp til innhold

Her kan du lese sekretær Lillian Olsens 10. og 15. årsberetninger

Historikk HLF Mandal og Omegn
Sekretær Lillian Olsens tale 10. mars 2010 i anledning 10-årsjubilet for HLF Mandal og Omegn  

Den 8.mars i år 2000 ble det dannet lokallag i Mandal under navnet Mandal Hørselslag. Det hadde lenge vært et ønske blant medlemmene å danne et eget lokallag i Mandal og omegn. 

Per Jacobsson fulgte opp og sammen med daværende fylkesleder Inge-Kate Nøvik, ble det innkalt til informasjons og oppstartsmøte. På en måte kan en si at Inge-Kate og Per er opphavet til Mandal Hørselslag.

Det var stor oppslutning av interesserte til stede på stiftelsesmøtet som ble holdt i Tidemandgården. På møtet ble det dannet et styre som besto av Leder Per Jacobsen, nestleder Jørgen Woxen, kasserer Amalie Spilling og styremedlemmer Sigurd Nepstad og Bjørg Johannessen. 

Allerede den 10.mai ble det holdt et nytt møte, hvor det også deltok en sakkyndig foredragsholder, og det var stor oppslutning om dette møtet også. På et åpent møte i oktober ble så Lillian Olsen valgt som sekretær. Medlemmer som tidligere hadde vært ”plassert i andre lokallag og i Fylkeslaget hadde nå fått et eget lag med rundt 30 medlemmer og antallet vokste raskt. 

På det første ordinære årsmøtet i 2001 viste medlemstallet en markert økning, og det er etter hvert blitt et lag med 298 medlemmer ved utgangen av 2009. I løpet av disse ti årene har det vært tre ledere: Jørgen Woxen overtok etter Per Jacobsen og ble etterfulgt av Jan Arne Syvertsen som da var leder helt fram til årsmøtet i år hvor Bjarne Birketvedt ble valgt som ny leder. Det har vært seks kasserere, men bare en sekretær i hele 10 årsperioden. 

HLF er Norges største organisasjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og er en organisasjon i fortsatt sterk vekst. Dette forplikter - også for oss på lokalplan, men kommunen har også en forpliktelse over for de av oss som har en hørselshemming. HLF er en interesseorganisasjon for landets hørselshemmede og er en sammenslutning av lokallag og fylkeslag. 

HLF skal arbeide for at hørselshemmede får bedre livskvalitet, gjøres mest mulig selvhjulpne og kunne delta i alle livets sammenhenger. På landsplan har vi nær 700 000 personer med nedsatt hørsel i Norge. I henhold til formålet, skal vi drive med informasjonstiltak og forebyggende tiltak. Organisasjonen er nøytral når det gjelder partipolitikk, livssyn og språk. 

Som ett ledd i det forebyggende arbeidet, gikk vi til innkjøp av ”Lydører” som vi har lånt ut til flere barnehager i Mandal og Lindesnes. Vi har fått gode tilbakemeldinger fra de som har fått testet disse lydørene. 

Vi har såkalte likemenn som hjelper hørselshemmede med deres høreapparat. Dette er et supplement til den kommunalt ansatte hørselshjelperen. Vi selger også rimelige batterier til høreapparatene. I tillegg til informasjonsvirksomhet mener vi det er viktig å kunne tilby medlemmene sosiale tiltak, og det blir derfor hvert år lagt opp til turer og førjulsfest. Vi får gode tilbakemeldinger som tyder på at medlemmene setter pris på disse arrangementene. 

Å få installert hørselsslynge i offentlige bygg har også vært en viktig oppgave, og i dag er det hørselsslynger i alle våre kirker i kommunen, kapellet og i Rådhuset. 

For to år siden hadde vi HLFs Hørselsboks på besøk. Her kunne alle teste ut om de hadde redusert hørsel. I løpet av 4-5 timer var det 52 personer som lot seg teste. Ordføreren var først ute og testen viste at han ikke trengte noe høreapparat på en stund og ble dermed en ”Lydhørt ordfører”. Ordføreren ville ha vært til stede her i dag, men måtte melde avbud i siste liten. Men, vi har varaordfører Tore Askildsen til stede og det er ikke noen dårlig erstatning.

Som sagt så har vi per i dag 298 medlemmer, men etter folketallet og statiske beregninger kunne / burde vi hatt langt flere. Mange av våre medlemmer er eldre, og det hadde vært ønskelig å fått rekruttert flere ungdommer, ikke minst med tanke på å føre arbeidet videre. 

I samarbeid med fylkeslaget skal vi etablere fylkeskontor, og det er inngått leieavtale i lokalene til tidligere Lindesnes. Dette vil bli vår faste møteplass og på sikt håper vi å kunne ha åpent en dag i uken, men dette er et økonomisk spørsmål. Det er fylkeslaget som har inngått leieavtale, med rett til fremleie, og vi håper at vi blir mer ”synlige” ved at vi har et fast tilholdssted. 

Forbundets handlingsprogram forplikter på alle nivå og vi skal bestrebe oss på å bidra til å gjøre hverdagen enklere for hørselshemmede. 

Nå er jo 10 år ikke noen høy alder, men vi syntes det allikevel var grunn til å feire, og vi takker de som tok initiativet til at HLF Mandal og Omegn ble stiftet. Dette vil vi gjøre med å overrekke en liten blomsterbukett til hver enkelt av dem, samt til medlemmer av det første styret. 

Lillian Olsen, Mandal

 

OPPSUMMERING PÅ 15-ÅRS JUBILEUMSFEST FOR  HLF MANDAL OG OMEGN ONSAG 15. APRIL 2015

Den 8.mars år 2000 ble det dannet lokallag i Mandal, under navnet Mandal Hørselslag.  Det hadde lenge vært et ønske blant medlemmene som ønsket et eget lokallag i Mandal og Omegn. 

Per Jacobsson fulgte opp- og sammen med daværende fylkesleder Inge Kate Nøvik, ble det innkalt til et informasjonsmøte/ oppstartmøte. På en måte kan en vel si at Inge Kate og Per er opphavet til Mandal Hørselslag. Det var stor oppslutning av interesserte til stede på stiftelsesmøtet som ble holdt i Tiedemandgården.

På møtet ble det dannet et styre som besto av: Leder Per Jacobsson, nestleder Jørgen Woxen, kasserer Amalie Spilling og styremedlemmer Sigurd Nepstad og Bjørg Johannessen. 

Allerede den 10.mai ble det holdt et nytt møte, hvor det også deltok en sakkyndig foredragsholder. Det var stor oppslutning om dette møtet også.

På et åpent møte i oktober ble så Lillian Olsen valgt som sekretær. Medlemmer som tidligere hadde vært «plassert» i andre lokallag og i Fylkeslaget hadde nå fått et eget lag med et fulltallig styre. Laget startet med rundt 30 medlemmer og antallet  vokste raskt. 

På det første ordinære årsmøtet i 2001 viste medlemstallet en markert økning, Og det er etter hvert blitt et lag OG som ved utgangen av 2014 telte 385 medlemmer. I løpet av disse 15 årene har det vært fem ledere: Jørgen Woxen overtok etter Per Jacobsson og ble etterfulgt av Jan Arne Syvertsen som da var leder fram.

Til årsmøtet i 2010. Bjarne Birketvedt overtok og ble etterfulgt av Jan Inge Revheim, som da også er nåværende leder. Det har vært sju kasserere, men bare en sekretær i disse 15 årene. Når det gjelder valg av styre, har det vært relativt enkelt for valgkomiteen, som har gjort en god jobb med å få folk til å stille opp. 

HLF er Norges største organisasjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne, og er en organisasjon i fortsatt sterk vekst. Dette forplikter – også for oss på lokalplan, men- kommunen har også forpliktelser for de av oss som har en hørselshemming.

HLF er en interesseorganisasjon for landets hørselshemmede og er en sammenslutning av lokallag og fylkeslag. HLF skal arbeide for at hørselshemmede får bedre livskvalitet, gjøres mest mulig selvhjulpne, og deltakelse i alle livets sammenhenger. I henhold til formålet, skal vi drive med informasjonstiltak og forebyggende tiltak.

I tillegg til informasjonsvirksomhet, mener vi det er viktig å kunne tilby medlemmene sosiale tiltak, og det blir derfor hvert år lagt opp til turer og førjulsfest. Vi får gode tilbakemeldinger som tyder på at medlemmene setter pris på dette.

Som et ledd i det forebyggende arbeidet, gikk vi til innkjøp av «Lydører», som vi har lånt ut til flere barnehager i Mandal og Lindesnes. Allerede i 2006 fikk Malmø barnehage besøk og Lydøret demonstrert. Magne Lande og undertegnede sto for demonstrasjonen, som fikk stort oppslag i Lindesnes Avis.  Etter dette fikk flere barnehager prøve ut dette. Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra barnehagene. 

Som ett ledd i forebyggende arbeid satset vi også på hørselstesting. HLF hadde anskaffet en tilhenger med innebygd utstyr for testing. Allerede i 2008 arrangerte vi hørselstest på Torvet i Mandal.  Her kunne alle teste ut om de hadde redusert hørsel.   I løpet av 4-5 timer var det 52 personer som lot seg teste. Ordfører Alf G Møll var først ute og testen viste at han ikke trengte høreapparat på en stund. Han ble dermed i avisen fremstilt som en «lydhør» ordfører. Senere har vi arrangert hørselstester hver vår og høst, både i Mandal og i regionen. 

I forbindelse med åpne temamøter, har vi forsøkt å ta opp temaer og lagt vekt på interessepolitikk.  Vi har hatt flere åpne møter i samarbeid med FFO. 

På alle våre møter har vi med oss dyktige skrivetolker. 

Den 10.mars 2010 ble 10 års-jubileet feiret her på Kafé Hjerterom. Det ble servert god middag, kaffe og kaker.

Det første styret som var til stede da laget ble stiftet, var spesielt innbudte gjester, og fikk overrakt blomster. Spesielt må nevnes Per Jacobsson og Inge Kate Nøvik som hadde tatt initiativet til stifting av laget. Varaordfører Tore Askildsen var til stede og holdt en fin hilsningstale og laget fikk overrakt en gavesjekk.  

I 2010 inngikk vi leieavtale med Fylkeslaget om kontorplass i St.elvegt 58. Her blir alle styremøter holdt og vi har åpne kontordager ca. en gang i måneden. Vi tilbyr gratis hørselstest og salg av batterier. Det varierer noe om hvor mange som kommer til enhver tid.  

I forbindelse med kampanjen «Hvert øre teller» var vi og besøkte alle kommunene i vår region, og også her var det mange som lot seg teste. Det er viktig med forebyggende tiltak, og i den forbindelse engasjerte vi oss da Mandal Kommune ville heve støygrensen ved konserter til 100 db. Dette protesterte vi på, og selv om vår protest ikke gav ønsket resultat, så oppnådde vi i hvert fall at arrang��rer må ha ørepropper tilgjengelig. Vi mener også at det er viktig å bli «synliggjort» og forsøker å bruke media mest mulig.  

I vår handlingsplan er det også en prioritert oppgave å drive med forebyggende tiltak i forhold til ungdomsskolene. Sammen med informasjon blir filmen «Null sus» vist. Samtidig får lærere tilbud om hørselstest Vi har gjennomført et opplegg som vi brukte på ungdomskolen på Øyslebø.  Målet er å besøke samtlige ungdomskoler i regionen vår. Når det gjelder hørseltesting så har vi behov for å skolere flere som kan betjene det digitale apparatet.  

Vi mener vel at vi har en bra aktivitet og prøver vel så godt vi kan å leve opp til Formålsparagrafen om å gjøre hverdagen lettere for hørselshemmede. Nå er jo ikke 15 år noen høy alder, men vi syntes allikevel at det var grunn til å feire litt. Vi takker de som tok initiativet til at HLF Mandal og Omegn ble stiftet. Dette vil vi gjøre ved å overrekke en liten gave. Inge Kate Nøvik er til stede her i dag. Det samme er Bjørg Johannessen, som var med i det første styret.  

L.O. ref.

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding