Hopp til innhold

Oversikten er kronologisk, de nyeste innspillene ligger øverst.

HLFs innspill om fritaksordning i fremmedspråk

Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til friskoleloven for å innføre en fritaksordning i forbindelse med faget fremmedspråk for elever med dysleksi m.fl.

HLFs innspill til statsbudsjettet 2019

HLF har levert høringsinnspill vedrørende statsbudsjettet til Helse- og omsorgskomiteen, Arbeids- og sosialkomiteen, Transport- og kommunikasjonskomiteen, Utdannings- og forskningskomiteen, Familie- og kulturkomiteen og Kommunal- og forvaltningskomiteen.

HLFs innspill til Nordahl-utvalgets rapport

HLF mener Statped og PPT-tjenesten ikke må legges ned, men heller forbedres og videreutvikles i høringsuttalelse om ekspertutvalgets rapport om barn med behov for særskilt tilrettelegging (Nordahl-rapporten).

HLFs innspill til ekomlovgivningen

HLF er positive til endringen i lovverket som stiller krav til tilbydere av telefoni om å tilby mulighet til å sende SMS og MMS til nødmeldetjenestene.

HLFs innspill til statsbudsjettet 2019

HLF har levert innspill til statsbudsjettet for 2019 til Kunnskapsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Kulturdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.

HLFs innspill til statsbudsjettet 2018

HLF har levert høringsinnspill vedrørende statsbudsjettet til Helse- og omsorgskomiteen, Arbeids- og sosialkomiteen, Transport- og kommunikasjonskomiteen, Utdannings- og forskningskomiteen og Familie- og kulturkomiteen.

HLFs innspill til ny frivillighetsmelding

HLF ber departementet om å undersøke om personer med nedsatt funksjonsevne har mulighet til å delta i alle deler av frivilligheten, identifisere eventuelle hindre og komme med tiltak som sikrer at alle har lik mulighet til å delta i frivillig arbeid.

HLFs innspill til ny kulturmelding

God akustikk og lydoverføringsutstyr i kulturbygg, samt teksting og godt lyddesign i mediene var hovedinnspillene HLF ga i forbindelse med oppstart av arbeidet med ny kulturmelding.

HLFs innspill til statsbudsjettet for 2018

HLF har levert innspill til statsbudsjettet for 2018 til Arbeids- og sosialdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Samferdselsdepartementet, Kulturdepartementet, Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

HLFs innspill til forslag om ny åndsverklov

HLF imøteser ønsket om at en ny lov skal klargjøre og forenkle reglene for bruk av åndsverk. For hørselshemmede er det viktig at lovteksten er klar og tydelig, slik at ingen blir nektet adgang til informasjon og mulighet til å delta fordi rettighetshavere avviser tilgang til materiell.

HLFs innspill til endringer i AMT-direktivet

HLF retter fokus mot teksting, retten til å delta i samfunnslivet og fjerning av bakgrunnslyd i sitt innspill til EU-kommisjonens forslag til endringer i direktivet om audiovisuelle medietjenester.

HLFs innspill til tilgjengelighetsdirektivet

HLF ønsker tilgjengelighetsdirektivet velkommen. I høringsinnspillet peker HLF på manglende tilrettelegging og utilstrekkelig skriftlig/visuell kommunikasjon både i hverdagen og i krisesituasjoner.

HLFs innspill til Mediemangfoldsutvalgets utredning om mediemangfold

HLF har levert sine innspill til Mediemangfoldsutvalget sin utredning om hvordan mediene kan bidra til økt mangfold. For HLF er det viktig at hørselshemmede skal kunne delta i mediene og bruke sin ytringsfrihet, uten å møte tilretteleggingsbarrierer eller et ytringsklima hvor det er vanskelig å delta på like premisser.

HLFs innspill til ny likestillings- og diskrimineringslov

HLF ba blant annet om at redegjørelsesplikten opprettholdes, et sterkere sanksjonsvern og økte krav til antall bedrifter som skal omfattes av aktivitetsplikten i forbindelse med høring om ny felles likestillings- og diskrimineringslov.

HLFs innspill til prioriteringer i helsetjenesten

Hørselsomsorgen er i dag mangelfull og lite helhetlig. Hørselshemmede rapporterer om ulik oppfølging, tilbud, kompetanse og tilrettelegging. I tillegg er det veldig varierende i forhold til bosted og kommunens ressurser til å gi tilbud.

HLFs innspill til Akuttutvalget

I 2020 vil en million nordmenn ha en betydelig hørselsutfordring. Det er derfor viktig at når det er satt ned et utvalg som skal se på akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, og beskrive et helhetlig system som skal ivareta befolkningens behov for trygghet ved akutt sykdom og skade, også må se nærmere på behov som hørselshemmede har. I utvalgets delrapport er dette ikke berørt.

HLFs innspill til rapport om spesialpedagogikk

HLF har i mange år satt fokus på behovet for mer kunnskap om elever med ulike utfordringer i skolen. HLF har naturlig nok pekt på gruppen hørselshemmede elever, og da spesielt de med talespråk, og utfordringer de møter i skolen. HLF ønsker derfor dette arbeidet og anbefalingene fra ekspertgruppen velkommen.

HLFs innspill til endringer i arbeidsmiljøloven

HLFs mål er et inkluderende arbeidsliv. HLF ønsker å være en samarbeidspartner med det offentlige, slik at flere hørselshemmede kan stå i arbeid og få de som har falt ut av arbeidslivet raskere tilbake.

HLFs innspill til nasjonale screeningprogrammer

HLF mener at alle nyfødte skal gjennomføre hørselsscreening, og for å sikre god kontroll og oppfølging, må det innføres en nasjonal standard eller retningslinjer for screening av hørsel på alle barselavdelinger/fødestuer og på alle intensivavdelinger for nyfødte.

HLFs innspill til NRK-plakaten

HLFs innspill til NRK-plakaten dreier seg om å fjerne bakgrunnsstøy i tv og radio-programmer, teksting av produksjoner som vises på nett-tv samt sterkere formuleringer knyttet til teksting av tv-programmer.

HLFs innspill om tilskudd til audiovisuelle produksjoner

HLF er positive til de foreslåtte endringene i forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner, som etter vår mening bidrar til å klargjøre regelverket samt å sikre likestilling av krav som stilles søkere til eksisterende tilskuddsordninger for kinofilm.

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding