Hopp til innhold

Logopeder og audiopedagoger er viktige yrkesgrupper for hørselshemmede, og det er viktig å sikre dem gode og fleksible betingelser, noe som igjen vil gi brukerne gode tjenester.

HLF støtter derfor følgende forslag i høringsnotatet:

1) Bortfall av presisering om hvilke vansker det gis stønad for (språk- og taledefekt), noe som kan medføre at flere grupper kommer innenfor folketrygdens dekningsområde.

2) Bortfall av krav til uttalelse fra spesialist før behandling settes i verk bortfaller, tilstrekkelig med henvisning fra lege.

3) Bortfall av krav til forhåndstilsagn for barn under 18 år

4) Videreføring av takst for videkonsultasjon er positivt. Her kan også følgende kommenteres:

• Departementet har bedt om høringsinstansenes synspunkt på mulig unntak fra krav om fysisk undersøkelse i forbindelse med oppstart med videokonsultasjoner. Unntaksvis kan det innebære særlig belastning for pasienten å møte fysisk til behandling. Tilgangen på audiopedagoger og logopeder varierer i ulike deler av landet, og reiseavstandene kan derfor være store. Mange av pasientene er eldre eller har hørselsvansker som medfører funksjonsnedsettelser, og som derfor kan oppleve reisevei eller fysisk oppmøte som belastende. Vi mener at brukerens behov bør styre tjenestene, derfor kan det i flere tilfeller være formålstjenlig med unntak fra krav om fysisk undersøkelse i forbindelse med oppstart av videokonsultasjon.

5) Bortfall av krav om legehenvisning for behandling utover 25 timer (antallsbegrensning for behandling uten ytterligere dokumentasjon bortfaller)

6) Økning av tillegg for behandling i hjemmet som er rekvirert av lege

7) Økning av takster for samhandling med kommune og helsepersonell.

8) Utvidet takst for møtegodtgjørelse som inkluderer pedagogisk personell, dette er særlig relevant ved behandling av barn.

9) Utvidet forståelse av begrepene «sykdom, skade og lyte» i lovteksten som vil føre til at flere kan inkluderes innenfor dekningsområdet.

HLF mener disse forslagene sikrer hørselshemmede enklere og raskere tilgang til tjenester. Forslagene vil også medføre enklere videreføring av påbegynt behandling, jevne ut nasjonale forskjeller i tilgang til tjenester, skape bedre betingelser for tverrfaglig samarbeid, og forenkle administrative oppgaver for yrkesgruppene. 

Les hele høringsinnspillet her. 

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding