Hopp til innhold

HLF mener det er viktig med et spesielt øye for barn med funksjonshemminger, og deres behov og utfordringer, når man foreslår nytt kapittel om skolemiljø i opplæringsloven og friskoleloven.

HLF representerer en utsatt gruppe elever – hørselshemmede elever.

Elever med funksjonshemming/hørselshemming møter større utfordringer enn andre. Både når det gjelder tilrettelegging og læring i skolen og det psykososiale miljøet.

I en studie (Patrick Kermit m.fl: En av flokken, inkludering og ungdom med sansetap, muligheter og begrensninger) er mobbing for denne gruppen undersøkt, ved å stille ungdommer med sansetap samme spørsmål som er blitt stilt til alle ungdommer i Norge, som deltar i Elevundersøkelsen 2012. De finner at det er signifikant flere unge med sansetap som opplever mobbing «2 eller 3 ganger i måneden», enn i Elevundersøkelsen, en slik frekvens regnes som mobbing.

Man må derfor ha et spesielt øye for barn med funksjonshemminger, og deres behov og utfordringer, når man foreslår nytt kapittel om skolemiljø i opplæringsloven og friskoleloven.

På side 34 i høringsnotat foreslås det at barns rett etter Grunnloven tas inn i opplæringsloven for å sørge for barns rett til medvirkning. HLF mener også at FNs barnekonvensjon må implementeres bedre innenfor utdanningssektoren: rett til å bli hørt, ikke-diskriminering og retten til utdanning.

I tillegg bør man også implementere FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter, som Norge ratifiserte i 2013. Elever med funksjonshemning og kronisk sykdom er spesielt utsatt. Derfor har de også særlig vern både i Barnekonvensjonens artikkel 23, men også i FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (artikkel 7 og artikkel 24).

HLF har gitt følgende innspill i høringsnotatet:

  • HLF støtter forslag om økt aktivitetsplikt og skjerpet aktivitetsplikt

  • HLF er skeptisk til at man tar bort rett til enkeltvedtak knyttet til barns skolemiljø og paragraf 9a-3.

  • HLF støtter at Fylkesmannen, med Utdanningsdirektoratet som klageinstans, blir ansvarlig for en håndhevingsordning. Fylkesmannen må gis nødvendige ressurser til et slik utvidet arbeide

  • HLF støtter ønske om at Barneombudet skal ha fristilt posisjon i forhold til forvaltningen samt ønske om å utvide kapasiteten spesielt knyttet til psykososialt miljø

  • HLF støtter tvangsmulkt ved overtredelse av aktivitetsplikten. Dette bør fastsettes i forskrift.

  • HLF støtter informasjonstiltak for å gjøre en håndhevingsordning kjent. Samt at det tas inn i loven at skolen plikter å informere både elever og foreldre om rettighetene etter opplæringsloven kapittel 9A.

Les hele høringsnotatet vedrørende HLFs innspill til opplæringsloven og friskoleloven her

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding