Hopp til innhold

HLF etterspurte blant annet et krav i likestillings- og diskrimineringsloven om universell utforming av varer, tjenester, informasjon og kommunikasjon.

HLF deltok på høring i Familie- og kulturkomiteen om forslaget til to nye lover: likestillings- og diskrimineringsloven og diskrimineringsombudsloven.  Merknadene vi leverte var følgende:

  • Begrepet «tilgjengelighet» må byttes ut med «universell utforming» i formålsparagrafen, slik at setningen blir «Likestilling forutsetter universell utforming og tilrettelegging».
  • Definisjonen av universell utforming i paragraf 17 må endres til CRPD-definisjonen: «Med universell utforming menes utforming av produkter, omgivelser, programmer og tjenester på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming. Universell utforming skal ikke utelukke hjelpemidler for bestemte grupper av mennesker med nedsatt funksjonsevne når det er behov for det.»
  • Kravet om universell utforming av IKT må gjelde i opplærings- og utdanningssektoren, samt arbeidslivet, og omfatte nettsider, så vel som læringsplattformer og læremidler.
  • Det må settes krav om universell utforming på alle samfunnsområder slik at tilgangen til informasjon, varer, tjenester og kommunikasjon sikres, også for hørselshemmede.
  • Redegjørelsesplikten må opprettholdes og tydeliggjøres.
  • Unntaksbestemmelsen «Plikten gjelder ikke utforming eller tilrettelegging som medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten» i paragraf 17 må fjernes, og tilsvarende må denne setningen fjernes også i paragraf 20, 21 og 22.
  • LDN må få myndighet til å ilegge oppreisning og erstatning i alle saker hvor det blir funnet å være brudd på Likestillings- og diskrimineringsloven.
  • Lovhåndheverrollen fortsatt må være hos LDO og ønsker at det utredes en løsning der LDO gis vedtakskompetanse, slik at håndhevingsapparatet reelt får to nivåer.
  • LDO fortsett må ha ansvaret for veiledning og informasjon om arbeidsgivers aktivitetsplikt.
  • CRPD må inkorporeres i norsk lov, fortrinnsvis i menneskerettsloven.

Les hele høringsinnspillet her.

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding