Hopp til innhold

HLF ser behov for en revidering av NS 8175 for å imøtekomme ytterligere behov for universell utforming av lydmiljøet i skolen og på andre samfunnsområder, og vil gjerne bidra til dette.

 • HLF ber komiteen se på om det er behov for å styrke og presisere kravene til et universelt lydmiljø av skoler og arbeidsliv. Regjeringens arbeid med å oppgradere eksisterende skoler etter kravene om universell utforming vil utløse midler til et arbeid som det er viktig at også omfatter lydmiljøet.
 • Det er behov for å se på om det bør stilles krav til taletydelighet i skolens lydmiljø, samt behov for krav til lydutjevningsanlegg som fremmer taletydelighet i alle klasserom. Kravet til teleslynge vil lettere kunne følges opp der det er eksisterende lydutjevningsanlegg.
 • HLF ber komiteen trekke forslaget om å endre intervallet mellom lydklasse A, B, C og D.
 • HLF ber komiteen vurdere en mer nøytral beskrivelse av lydforholdene som lydklassen definerer slik at ikke lyd og støyforstyrrelser blir prioritert foran for eksempel taleforståelse.
 • HLF ber komiteen å vurdere en merkeordning for å informere om bygget, bolig eller rommenes lydklasse. 
 • HLF ber komiteen se på hvorvidt grenseverdiene for etterklangstid kun skal defineres som gjeldende for «normalt møblerte rom».
 • HLF ber komiteen vurdere krav om vurdering av akustisk kapasitet knyttet til spisesteder, kafeer og kantiner knyttet til skoler og arbeidsplasser.
 • HLF ber om at det ikke stilles lavere krav til korridorer, sosiale vrimlearenaer og områder som avgrenses til for eksempel undervisnings-, arbeids, - eller kulturarenaer. Dette for å sikre hørselshemmedes mulighet til å fungere sosialt i uformelle situasjoner.
 • HLF ber komiteen se på om det bør være en referanse her til NEK IEC 60118- TOC, og at det må tas hensyn til teleslynger ved installering av tekniske installasjoner.
 • HLF støtter strengere krav til lydforhold i boliger, slik komiteen har foreslått.
 • HLF ber om at det innføres krav til etterklangstid i boliger. Samt at det gjennomføres tiltak for å sikre at boligkjøpere er opplyst om boligens lydforhold, og hva som skal til for å tilfredsstille behovene boligkjøper har til lydmiljø.
 • HLF ønsker at krav om utendørs lydnivå utenfor vinduer for boliger og andre type bygninger beholdes i standarden.
 • HLF ber komiteen beholde dagens krav til lydisolasjon mellom boenhet og svalgang, samt grenseverdier for luftlyd- og trinnisolasjon fra garasje eller biloppstillingsplass og bod til oppholdsrom i en annen boenhet.
 • HLF ber komiteen vurdere om det bør stilles strengere lydkrav til mindre rom. HLF mener at det bør tas initiativ til å fremskaffe mer kunnskap og forskning om dette, for å vurdere om det er flere enn hørselshemmede som sliter med akustikk i mindre rom.
 • HLF ber spesifikt om krav om lydutjevningsanlegg som fremmer STI i alle klasserom og der det er tenkt at grupper skal kommunisere i fellesskap. Kravet om lydanlegg i 10 % av rommene bør være spesifikt rettet mot teleslynge og utstyr som vil hjelpe hørselshemmede og høreapparatbrukere.
 • HLF ber komiteen stille strengere krav til alle skolens rom, korridorer, garderober, mv for å sikre alle likeverdig mulighet til kommunikasjon og sosial omgang/utvikling.
 • HLF ber komiteen opprettholde dagens krav om skolefritidsordning under kapittel om barnehage.
 • HLF ber om at dagens krav til grenseverdier for trinnlydnivå mellom auditorier og andre undervisnings og personalrom blir opprettholdt.
 • HLF støtter krav om lydisolasjon mellom avdelinger i barnehager.
 • HLF ber om at det utredes bruk og krav til lydutjevningsanlegg i alle avdelinger i barnehager.
 • HLF støtter ikke forslag til at grenseverdier for kontorlandskap er endret. Vi støtter heller ikke at grenseverdier for lydnivå utenfor kontorer fravikes. Vi ber om at komiteen initierer forskning hvor også hørselshemmedes erfaringer med lydmiljøet blir vurdert før reduksjon av krav foreslås.
 • HLF ber om at det stilles krav om måling av akustisk kapasitet i kantiner, spiserom, pauserom ol knyttet til skoler og arbeidsplasser.

Les hele høringsinnspillet her.

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding