Hopp til innhold

HLF har gitt innspill til statsbudsjettet for 2017 til de ulike ansvarlige statsrådene.

HLF ser frem til et samarbeid om statsbudsjettet for 2017 og håper regjeringen evner å prioritere disse viktige områdene:

HLFs Hørselshjelperordning
I den forbindelse ønsker HLF at hørselshjelperordningen forblir en fast bevilgning over statsbudsjettet og at det for 2017 bevilges 2,5 millioner kroner.

Mer kunnskap for å fatte de riktige beslutningene, hørsel og HUNT 4
HLF ønsker derfor at Helse- og omsorgsdepartementet bevilger midler slik at hørsel blir en del av befolkningsundersøkelse i Nord-Trøndelag HUNT 4.

En helhetlig oppfølgingsplan for hørselshemmede
HLF ønsker at regjeringen utarbeider en helhetlig oppfølgingsplan for personer med hørselshemming, som inkluderer mestrings- og rehabiliteringstiltak etter å ha fått godt tilpasset høreapparater og annet hørselsteknisk utstyr.

Rehabilitering av hørselshemmede
- Rehabiliteringstilbud til personer med CI, Meniere og tinnitus må synliggjøres i oppdragsdokumentene for 2017
- Ventetiden på hørselssentralene må være på maks 12 uker
- Det må stilles kompetansekrav til de som arbeider med hørselsomsorg, spesielt de kommunale hørselskontaktene
- Fastlegene må tilføres kompetanse om tinnitus
- Forebygging av støy må prioriteres

Hørselsscreening av nyfødte
HLF ønsker at alle skal ta i bruk automatisk hjernestammeaudiometri (AABR) Ved hørselsscreening. Det må også innføres en nasjonal standard for hørselsscreening av nyfødte for å sikre lik praksis og oppfølging over hele landet

Bilateralt cochlea implantat (CI)
HLF ønsker at voksne som har behov for og kan nyttiggjøre seg bilateralt CI får dette.

Universell utforming av kultur- og samfunnsliv
HLF ber om at regjeringen prioriterer å skape offentlige kulturtilbud som er tilgjengelige for hørselshemmede, med visuell og teknisk tilrettelegging og god hørbarhet.

Teksting av dubbede barnefilmer
HLF ber om at regjeringen setter av én million kroner til å tekste alle dubbede barnefilmer som en fast post på statsbudsjettet, under programkategori 08.30 Medieformål, kapittel 334 Film- og medieformål.

Universell utforming av transportsystemet
HLF ber om at Regjeringens satsing på universell utforming i kollektivtransporten under kapittel 7.2.2 "Løyvingar til kollektivtransporten" også inkluderer tiltak for hørselshemmede, som visuell informasjon, skrankeslynge i billettluker og gode høyttaleranlegg om bord. Visuell informasjon må også gis ved ikke-forutsette hendelser.

Universell utforming av IKT og offentlig kommunikasjon
HLF ber om at:
- Det settes av midler til å tilrettelegge IKT-løsninger for hørselshemmede under programkategori 13.40 Forvaltningsutvikling og IKT-politikk, kap. 541 IKT-politikk, post 22 eller 70.
- Kommunikasjon med det offentlige tilbys i skriftlig form som er tilnærmet like rask som telefon, fortrinnsvis chattefunksjon.

Helhetlig gjennomgang av hjelpemiddelområdet
HLF viser til det regjeringsnedsatte ekspertutvalget som har som mandat å foreta en helhetlig gjennomgang av hjelpemiddelområdet og ber om at brukermedvirkningen er reell og i nær dialog med de brukerorganisasjonene som blir berørt av gjennomgangen og eventuelle endringer. Vi ber også om at arbeidet ikke gjøres stykkevis og delt, men er helhetlig og gjennomarbeidet. Vi stiller oss til rådighet for regjeringen i denne gjennomgangen.

Tilpasningskurs
HLF ønsker en videreføring av tilpasningskursene med finansiering i folketrygden samt en fortsatt satsing på tilpasningskurs for hørselshemmede ved HLF Briskeby

Høreapparater, tinnitusmaskerere og hørselstekniske hjelpemidler
HLF ønsker:

  • Å beholde dagens finansieringsansvar for høreapparater, tinnitusmaskerere og hørselstekniske hjelpemidler i folketrygden

  • At høreapparatbrukere tilbys god opplæring og oppfølging som ledd i rehabiliteringsprosessen, i tråd med standarden for høreapparatformidling.

  • At det kortes ned på ventetider på tildeling og reparasjoner av høreapparater

  • At høreapparater skal være gratis for brukeren

Talegjenkjenningsprogram
HLF ønsker en videreføring av satsingen på utvikling av talegjenkjenningsprogram

Tolk
HLF ønsker en fortsatt satsing på tolkeområdet og særskilt på skrivetolk samt at det ansettes flere offentlige skrivetolker.

Programkategori 07.20 Grunnopplæringa - Kapittel 227 Tilskott til særskilde skolar o.a. post 74 Tilskott til Signo og Briskeby.
HLF ønsker at bevilgning til Briskeby videregående for 2017 blir på samme nivå som 2016, med prisjustering. En trygghet i skolens økonomi gir forutsigbarhet, og gjør at man vil kunne trygge skolen, slik intensjonen var i forhandlingene da Briskeby gikk over til privatskolelovgivningen.

Kapittel 230 Stat Ped, post 01
HLF ønsker at det i statsbudsjettet for 2017 gis Statped en million friske kroner for styrking av elevkursene for tunghørte elever.

Kap 254 Tilskott til vaksenopplæring, post 70 Tilskott til studieforbund
For å kunne opprettholde det gode studiearbeidet som gjøres over hele landet er det viktig at bevilgningen holdes på 2016-nivå pluss at det blir justert for prisstigning. Det er også viktig at man ikke øremerker deler av midler, dette vil i praksis utgjøre et kutt i tilskuddet til opplæring i frivillige organisasjoner. Dette medfører at vi på sikt står dårligere rustet til å nå grupper som trenger et tilbud.

Les HLFs innspill til statsbudsjettet 2017 Helse- og omsorgsdepartementet

Les HLFs innspill til statsbudsjettet 2017 Samferdselsdepartementet

Les HLFs innspill til statsbudsjettet 2017 Kulturdepartementet

Les HLFs innspill til statsbudsjettet Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

Les HLFs innspill til statsbudsjettet Arbeids- og sosialdepartementet

Les HLFs innspill til statsbudsjettet Kunnskapsdepartementet

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding