Hopp til innhold

HLF etterspurte mer og bedre teksting, både på lineær tv og bestillingskanaler, samt strengere reguleringer for bruk av bakgrunnslyd i tv- og radioprogrammer, i forbindelse med høring om allmennkringkastingen.

Norge har forpliktet seg til å gi funksjonshemmede lik tilgang til kulturtilbud som andre, gjennom FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Etter planen skal Norge være universelt utformet innen 2025. Det gjenstår fremdeles mye for å gjøre samfunnet tilgjengelig for hørselshemmede.

HLF er svært positive til departementets konklusjoner under kapittel 8 «Universell utforming» om at kravene til teksting av direktesendte riksdekkende TV-program utvides til å gjelde hele døgnet og at teksting også skal være tilgjengelig når programmene legges ut på bestillingskanaler.

Det foreslås likevel en begrensning ved å innføre tekstekrav for alle direktesendte program hele døgnet, så fremt det er «teknisk og praktisk mulig». HLF oppfatter denne formuleringen som vag og i praksis gir den tv-kanalene rom til selv å velge når direktesendte program skal tekstes, slik TV2 har gjort. Det er ikke godt nok og HLF ber om at formuleringen fjernes. På den måten får kanalene utvetydige føringer som ikke gir rom for tolkning.

Teksting er et svært viktig virkemiddel for å gjøre film, tv-serier og samfunnsaktuelle programmer tilgjengelig for alle. I dagens mediebilde er ikke lenger lineær tv og kino de eneste kanalene for å vise filmer og tv-programmer. Det er derfor helt sentralt for HLF å understreke viktigheten av teksting på alle plattformer, både audiovisuelle bestillingstjenester og lineær tv.

Hørselshemmede som ser på tv eller hører på radio med mye bakgrunnslyd vil kunne ha problemer med å oppfatte det som blir sagt. Slik lyd er ofte unødvendig høy og ikke nødvendig for å få fram budskapet. Mye bakgrunnslyd skaper støy som hindrer taleoppfattelse.

HLF mener det bør innføres strengere regler til hva slags bakgrunnslyd som kan benyttes i ulike program. Det vil gi økt hørbarhet for alle, ikke bare de hørselshemmede, og er derfor et viktig tiltak for å komme nærmere målet om et universelt utformet Norge i 2025.

HLFs merknader til stortingsmeldingen:
1. Det innføres tekstekrav hele døgnet for alle program på lineær tv (direkte og ferdigprodusert), samt på alle program på bestillingskanaler.

2. Formuleringen «teknisk og praktisk mulig» fjernes.

3. Distriktssendinger som ikke sendes direkte må tekstes.

4. Det fastsettes strengere regler for bakgrunnslyd i tv- og radioprogram, slik at lyden tilrettelegges for å gjøre det lettest mulig å oppfatte handling og dialog

Les HLFs Innspill til Meld. St. 38 (2014-2015)– Open og opplyst

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding