Hopp til innhold

HLF har gitt sine innspill til rapporten "Kunnskapssektoren sett utenfra". HLF er ikke enig i forslaget om å overføre Statped sine tjenester til laveste mulige forvaltningsnivå.

Kunnskapsdepartementet satte i april 2015 ned en gruppe for å vurdere organiseringen av de sentraladministrative oppgavene til departementet og underliggende virksomheter. Gruppen overleverte sin rapport til kunnskapsministeren 6. januar, som nå er på høring.  

HLF har kommentarer til tilrådingene som gjelder fylkesmannen og Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped).

HLFs hovedsynspunkter:
• HLF støtter forslaget om å vurdere å styrke fylkesmannens rolle i arbeidet med å veilede, gi råd og bidra til utviklingen av skoler, barnehager og deres eiere.

• HLF er uenig i forslaget om å overføre Statpeds tjenester til laveste mulige forvaltningsnivå.  

Fylkesmannen
Ekspertgruppen som har utarbeidet rapporten foreslår å vurdere å styrke Fylkesmannens rolle i arbeidet med å veilede, gi råd og bidra til utviklingen av skoler, barnehager og deres eiere. Det kan skje ved å delegere oppgaver og ansvar fra Utdanningsdirektoratet. HLF mener forslaget virker fornuftig. Fylkesmannen er nærmere kommunene, og fører også tilsyn. Vi oppfatter forslaget som en klarere rollefordeling.

Imidlertid er vi opptatt av at Fylkesmannen ikke kan få nye oppgaver uten at det også tilføres ressurser.      

Statped
Ekspertgruppen legger følgende til grunn for sine forslag: «Det er kommuner og fylkeskommuner som har plikt til å oppfylle retten til tilpasset opplæring. Den spesialpedagogiske støttetjenesten bør derfor på lengre sikt ikke være et statlig tjenestetilbud.»

På bakgrunn av dette foreslår utvalget følgende:
• Etatsstyringen av Statped bør flyttes fra Utdanningsdirektoratet til Kunnskapsdepartementet (KD) 

• Statpeds tjenester bør tilbys på lavest mulig forvaltningsnivå. KD bør vurdere om noen av tjenestene kan overføres til kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale tjenester.

• KD bør vurdere om resterende nasjonale oppgaver er omfattende nok til å rettferdiggjøre en egen statlig virksomhet.  

Statped er avgjørende for læring for marginale grupper. På smale felt har vi nå et godt tilbud der kommuner og foresatte kan få nødvendig kunnskap. Hørsel er et viktig kunnskapsområde i Statped. I mange små kommuner har en kanskje ikke ofte elever med hørselsproblemer, noe som tilsier at det er tilnærmet umulig å opprettholde et kompetansemiljø i hver kommune.

I dag har man mulighet til å hente denne kunnskapen fra Statped, i et miljø med ekspertise og mye samlet god kunnskap. Statped har akkurat gått gjennom en stor omorganisering, nå må det bli ro, og brukerne må prioriteres. Med en flytting av oppgaver som foreslått mener vi fagmiljøer vil forvitre og det vil bli en forringelse av tilbud.

Vi er ikke enige i at Statpeds tjenester skal tilbys på lavest mulig nivå. Det er hverken mulig eller hensiktsmessig å tilby tjenestene på lavest mulig forvaltningsnivå. Tjenestene må ikke overføres til kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper. Statped skal jo nettopp være et sted der kommuner (laveste forvaltningsnivå) kan hente kunnskap.

Vi mener at disse nasjonale oppgavene er omfattende og viktige nok til å rettferdiggjøre en egen statlig virksomhet. Når det gjelder å flytte etatsstyringen fra Utdanningsdirektoratet til KD, så kan være en fordel med korte kommandolinjer. Dette forutsetter at nasjonale kompetansemiljøer består.

Poenget må aldri være å fjerne sentral, nasjonal kompetanse eller legge ned nasjonale fagmiljøer.

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding