Hopp til innhold

Ekspress er en ordning for Stiftelsen Dams medlemsorganisasjoner, som HLF er en del av. Du kan søke om prosjektmidler på mellom 5.000 og 40.000 kroner, hvor midlene fortrinnsvis skal gå til lokale aktiviteter og tiltak.

Stiftelsen Dam logoSøknadsskjema må opprettes av HLF som organisasjon sentralt.

Gjennom Ekspress-ordningen kan du søke om prosjektmidler til mindre og lokalbaserte helseprosjekter.

Prosjektet bør basere seg på frivillig innsats og bidra til lokal aktivitet, tilrettelegging eller mestring.

Les også: Utlysning av Ekspressmidler hos Stiftelsen Dam

Hurtiglenke til denne siden: www.hlf.no/ekspress

Se hvilke lokalbaserte HLF-prosjekter som har fått støtte fra Stiftelsen Dam:

 

Prosjektets navn

Bakgrunn

Beskrivelse av planer Kontaktperson

Fotoutstilling - Frivillighet for Hørselshemmede og pårørend

-

Se sluttrapport 

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) er 75 år i år, og 2022 er Frivillighetens år. HLF Bodø vil bidra med å arrangere frivillighetens dag i Bodø 16. juni.  HLF Bodø vil utarbeide en fotoutstilling som kan dokumentere frivilligheten vår. Vi vil vise frem bredden og mangfoldet i den hjelpen som våre mange frivillige gjør helt gratis. HLF har en hørselshjelperordning, også kalt likepersonsordning. Her stiller frivillig opp for å hjelpe andre hørselshemmede. Mange, spesielt eldre opplever at det kan være vanskelig å stelle høreapparatene sine selv og dette er noe av det HLFs frivillige hjelper til med. HLF har også likepersoner for tinnitus, Menieres sykdom og foreldre til barn med hørselshemming og andre. Vi ønsker å hylle vår frivillighet som bistår mennesker i alle situasjoner fra barn og unge med hørselsutfordringer til voksne og eldre. Vi ønsker å samle inn bilder som allerede eksisterer, digitalisere dem og gjøre dem klare til å kunne stilles ut i stort format.

HLF Bodø vil utarbeide en fotoutstilling som dokumenterer frivilligheten. Vi vil vise frem mangfoldet i i vår frivillighet. Spesielt eldre opplever at det kan være vanskelig å stelle høreapparatene sine og dette er noe av det HLFs frivillige hjelper med. Vi ønsker å hylle vår frivillighet som bistår mennesker i alle situasjoner fra barn med hørselsutfordringer til voksne og eldre. Vi ønsker å samle inn bilder som allerede eksisterer, digitalisere dem og gjøre dem klare til å kunne stilles ut. Vi vil engasjere en fotograf som kan ta bilder av ulike situasjoner som ikke er dokumentert fra før. De frivillige vil dele ut gratis ørepropper og informere om viktigheten av å ta vare på hørselen. I tillegg vil vi bidra med kaffekoking, vafler og annet for hørselshemmede. En slik utstilling bidrar til større forståelse av det å være hørselshemmet.

HLF Bodø v/ Raymond Andreassen

 

Samhald på tvers av kommunegrenser og reiseutfordringar

-

Se sluttrapport

HLF Sunnhordland er eit lokallag med 274 medlemmer frå Austevoll kommune i nord, Fitjar og Stord kommune på øya Stord i midten og Tysnes kommune i sør. For å nå kommunane Austevoll og Tysnes lyt ein nytta bil og ferge. Det er med andre ord store avstandar. Regionsenter i Sunnhordland er byen Leirvik på Stord, og dei fleste aktivitetane til laget skjer på Stord. Laget vil difor den 14. mai reisa på dagstur til Bekkjarvik i Austevoll kommune for å vitja medlemmene der. I Bekkjarvik vil medlemmer frå alle dei fire kommunane samlast på Bekkjarvik Gjestgiveri. Hovudmålet med tiltaket er å knyta medlemmene tettare saman på tvers av kommunegrenser og utfordringar med avstand/reiseveg. Likeperson Tove Dypå Lunde vert med på heile turen og vil orientera om likepersontilbudet i laget.

Deltakarane til tiltaket vert rekruttert ved hjelp av e-post, meldingar og Facebook, samt at det vert orientert om tiltaket på medlemsmøte. Oppmøte vert på formiddag laurdag 14. mail 2022 på Heiane Stord. Bussen køyrer nordover og vil ta opp medlemmer som kjem med ferje frå Tysnes kommune, samt noko seinare medlemmer frå Fitjar kommune. Ferje over til Austevoll kommune der ein samlast på Bekkjarvik Gjestgiveri. Laget si bærbare teleslynge vil bli nytta både i bussen og på Bekkjarvik Gjestgiveri slik at alle får med seg det som blir sagt. På Bekkjarvik Gjestgiveri vil Inge Halsteinsen vil halde eit foredrag om Austevoll kommune. Etter foredraget vil me eta middag på gjestgiveriet. Etter middag vil bussen ta oss med på ein rundtur på Austevoll. Retur med ferje over til Stord på ettermiddag/tidleg kveld slik at bussen korosponderer med ferje til Tysnes.

HLF Sunnhordaland v/  Thoralf Thorbjørnsen

Drift av tinnitusgruppe - HLF Tromsø

-

Se sluttrapport

HLF Tromsø arrangerte 20. november 2019 et oppstartsmøte med tema tinnitus. Det var stor interesse for møtet, og mange deltajere. De fleste av deltakerne meldte sin interesse for å være med i en tinnitusgruppe. De gav uttrykk for te ønske om å møte likesinnede og å lære mer om blant annet mestringsstrategier. På bakgrunn av dette, ønsker vi å videreføre drift av tinnitusgruppe i Tromsø.

Månedlige møter med samtalegrupper. Inntil tre av møtene vil også være med foredragsholdere.

HLF Tromsø v/ Kari Oline Sørensen

Fagdag Hørsel – UU og tilrettelegging

-

Se sluttrapport 

Våre lokalsamfunn i Midt- og Nord-Gudbrandsdalen er dårleg utforma og tilrettelagt for dei med hørselsutfordringar. Vi ønsker ein felles fagdag om Hørsel - Universell utforming og tilrettelegging, der ansvarlege i kommunen og andre som driv verksemd rette mot offentlegheita, slik at vi kan starte ein prosess mot ei betring av lokalsamfunna våre, slik at hørselshemma kan delta på lik linje med alle andre.

HLF Nord-Fron planlegg to samlingar over temaet: Hørsel – Universell utforming og tilrettelegging i det offentlege fom.

HLF Nord-Fron
v/ Åse Harstad

Samtaleforsterkere til hjelp for å høre

-

Se sluttrapport

Vi lever lenger i landet vårt og det blir flere eldre. Mange eldre hører dårlig, og når hørselen svikter kan de ofte bli oppfattet som demente, de har lett for å isolere seg og bli deprimerte. Det er så viktig å stimulere alle til å bruke hørselstenkiske hjelpemidler når hørselen svikter. Lagets likepersoner for høreapparatbrukere reiser til kommunale sykehjem for å utføre likepersonsarbeid, og ser ofte at brukerne ikke får den hjelpen de trenger pga manglende kunnskap om hørselstekniske hjelpemidler hos de ansatte. En samtaleforsterker kan være nyttig å ha, for den er enkel å bruke og kan gi god hjelp til å høre hvis høreapparatene til en bruker er i ustand eller tapt. Det skjer ofte på et sykehjem. Likepersoner vil påvirke kommunene ved hjelp av helsepersonell til å anskaffe samtaleforsterkere til sykehjemmene.

HLF Porsgrunn og Bamble planlegger å kjøpe en samtaleforsterker til hver likeperson som vi søker ExtraExpress om støtte til. Laget har 8 likepersoner for høreapparatbrukere som betjener flere kontorer på frivillighetssentral og sykehjem i kommunene. Likepersonene vil gi veiledning til helsepersonell om stell og bruk av høreapparater og betjening av samtaleforsterker som er enkel å bruke både for bruker og ansatte. Helsepersonell har ofte lite kunnskap om bruk av høreapparat og betjening av denne. Likepersonene vil påvirke at helsepersonell oppfatter hvor viktig det er at en bruker hører det som blir sagt, og viser at bruk av samtaleforsterker kan være til god hjelp i mange tilfeller der høreapparatet til brukeren er ute av funkjson eller borte.

HLF Porsgrunn
v/ Anne Høyer

Bowling

-

Se sluttrapport

Dårlig hørsel fører ofte til at folk isolerer seg og mister venner. Vi ønsker å starte opp en gruppe som vil prøve å få dem til å komme mer sammen med likesinnede i en aktiv gruppe. Vi vil ha skrivetolker til stede, få instruktører, og prøve og få i gang bowlingtreff først lokalt, men om interessen er der også få istand flere steder og til andre tidspunkter.

Vi vil informere via lokal- og fylkeslag om tilbudet, annonsere i aviser og på Facebook for å skape interesse fra folk som ikke er medlemmer eller møter på møter i lokallag. Vi vil ha skrivetolker slik at detakere kan få skriftlig tilbakemelding på hvordan de utfører kast osv. Dette er nødvendig pga høy støy i slike lokaler. Samlingene blir en del av vårt likepersonsarbeide. Deltakere som har problemer med å komme seg frem til lokalet vi vi tilby privat transport. Vi håper at flere vil komme til etter hvert og at dette vil vedvare i mange år.

HLF Fredrikstad
v/ Abjørg Stene

Engelsk for tunghørte

-

Se sluttrapport

Mange hørselshemmede har vært fritatt engelsk i grunnskolen og opplever i voksen alder at det er mye de går glipp av. HLF Østfold har kontakt med en gruppe som er motivert til å lære, og vi ønsker å teste ut et opplegg som blir spesielt tilrettelagt gruppe. Dette er et pionerprosjekt for HLF Østfold og vi vil forsøke å lage et opplegg som andre kan ha glede av andre steder.

Først vil vi kartlegge utgangspunktet hos deltakerne og finne aktuelle læreboker og annet materiell. Vi vil starte med fonetikk og det fonetiske alfabetet da det er nødvendig når hørselen er begrenset. Ellers tar vi utgangspunkt i enkel engelsk i dagliglivet. det vil bli kombinasjon av gruppeundervisning og enkeltleksjoner. Kusert avsluttes med en studietur/kulturreise hvor deltakerne får bruke det de har lært.

HLF Østfold
v/ Bjarne Granli

Foredragsserie om hørsel

-

Se sluttrapport

HLF Grimstad ble stiftet 21.11.2019 og hadde første årsmøte 12.02.2020. I Grimstad er det 330 medlemmer av HLF og antagelig flere med hørselsproblemer. Hørselsproblemer har hatt lite fokus i kommunen, og det ønsker vi å gjøre noe med. Andelen av yngre i forholde til eldre medlemmer er høyere enn gjennomsnittet i Norge. Vi øsnker å nå befolkning i alle aldre. 

5-6 foredragskvelder hvor vi vil. benytte salen i Grimstads nye bibliotek utstyrt med utmerket teknisk utstyr for hørselshemmede. Vi benytter kvelder for at yrkesaktive kan delta. Leie in faglige foredragholdere og leverandører for utstyr og NAV hjelpemiddelsentral. Mulighet for sosialt samvær for de som har anledning etterpå. Bekjentgjøre tiltaket gjennom presse, plakater og E-post.

HLF Grimstad
v/ Sidsel Bull

Klatreparktur for barn og foreldre i Oslo

-

Se sluttrapport

Vi skal gjennomføre tur til klatrepark for familier med hørselshemmede barn/ungdommer.

3 ulike samlinger til klatreparker i nedslagsfeltet. Vi bruker lørdager til å samles.

HLF Orslo og Akershus Foreldrelag v/ Hans Petter Østreng

Ferdiggjøring av hørselshytta

-

Se sluttrapport

Vi har bygd ei hytte, ca. 17 kvm. Den brukes til medlemsaktiviteter, både sommer og vinter. Pga corona har våre vanlige lokaler vært stengt, og hytte har derfor blitt brukt mye siden mars. Innkjøp av parafinovn gjør at den også kan brukes vinterstid.

Skal bygge et lite tilbygg hvor vi kan sette et cinderella-toalett. Har til nå brukt privathus, men med økende bruk er dette ikke akseptabelt for eieren.

HLF Sør-Varanger
v/ Alice Schanche

Middag og teambuilding

-

Se sluttrapport

Vi i HLFU Østfold ønsker å få opp aktivitetsnivået til lokallaget, og synliggjøre oss mer. For å få til dette vil vi ha en aktivitet uten egenandel for å få flest mulig medlemmer med på aktiviteten. Vi ønsker å få med hørselshemmede ungdom som kanskje ikke har en så enkel hverdag med på noe nytt, sosialt og spennende, sammen med likesinnede for å bli bedre kjent og dele litt erfaringer rundt egne hørselsutfordringer. Vi ønsker å bli mer synlige, nå ut til flere, arrangere flere aktiviteter og få flere med på aktivitetene vi har.

Vi vil starte med Teambuilding på Escape Room. Her blir vi låst inne i et rom og skal samarbeide om å løse ulike oppgaver. Etter Escape Room drar vi på restaurant og spiser middag sammen. Her er det åpent for erfaringsutveksling og annen sosial samverd.

HLFU Østfold
v/Stine Wold

Nedsatt lydtoleranse – Når lyd er vanskelig

-

Se sluttrapport

Fleire med nedsatt hørsel har nedsatt lydtoleranse i form av hyperakusis og/eller misofoni samt plagsom tinnitus. Å leve ned bedsatt lydtoleranse kan beskrives som å leve med ein ekstra sensitiv hørsel, der lyd og lyder på et normalt lydnivå blir opplevd som overdrevent høgt. Terskelen for når lyd oppleves som ubehagelig eller forstyrrende er lavere enn normalt. Dette kan ha stor påvirkining på livskvaliteten til de som lever med nedsatt lydtoleranse, og rammer både sosialt, arbeid, utdannelse og fritid. Nedsatt lydtoleranse kan for de fleste behandles, slik at lyder enten blir normalisert eller at man får ein økt toleranser for lyder og det blir lettere å leve med den nedsatte lydtoleransen.

Audiopedagog Gro Anita Moen er invitert til å halde eit foredrag med tema "Nedsatt lydtoleranse – Når lyd blir vanskelig". For å nå ut til våre medlemmer vert det nytta annonse i lokalbladet, heimesida vår på Facebook samt e-post direkte til våre medlemmer med e-post. I tillegg vert våre nabo-lokallag HLF Bømlo og HLF Kvinnherad inviterte slik at dei kan nytta seg av tilbudet.

HLF Sunnhordaland 
v/ Toralf Torbjørnsen

Mestre bedre en hverdag som yrkesaktiv

Se sluttrapport

Det er fortsatt et stort behov for at mennesker med ulike hørselsutfordringer i arbeidslivet får et eget lavterskel tilbud gjennom organisasjonen HLF lokalt, dvs. Arbeidslivsutvalget i HLF Oslo. Dette prosjektet er en fortsettelse av et pilotprosjekt fra 2018 som viser ved evaluering at behovet er stort. Når hørselen blir redusert blir arbeids-hverdagen vanskelig og krevende. Nedsatt hørsel er en usynlig funksjonsnedsettelse som alt for ofte oversees. Mange holder sitt hørselstap skjult. Vi har hørt historier om mobbing og utenforskap. Hvordan har man det i jobbhverdagen, på fritiden, med venner og med seg selv? Hva kan man gjøre for å opprettholde en arbeidshverdag uten altfor stor slitasje? De har et annet behov og derfor ser vi et behov som ikke blir dekket for denne aldersgruppen.

 

Prosjektet er en videreføring av pilotprosjektet fra 2018. Positive erfaringer med faste temakvelder som er forutsigbare, der hovedtemaer er rettigheter i arbeidslivet, arbeidsgivers plikter og rettigheter, arbeidstakers rettigheter og plikter, bruk av hjelpemidler etc. samt mer innsikt i eget hørseltap har vist seg å være viktig å utvikle videre. Det er tenkt 6 samlinger i samarbeid med bl.a. Geir Lippestad, Briskeby Rehabiliteringssenter, audiografer og rådgivningskontoret for hørselshemmede i Oslo. Vi har også inngått et tett samarbeid med Hørselshemmedes Ungdom om en myk overgang fra 35 år til de "voksne". Dette samarbeidet ser vi på som svært viktig å utvikle videre, med tanke på fremtidige bedring og ivaretakelse av den enkelte som sliter med nedsatt hørsel og ulike utfordringer i arbeidslivet. HLF Oslo v/ Bjørg Kampestuen-Berntzen,

Hørselshemmet. Hvorfor så vanskelig?

Se sluttrapport

HLF er en organisasjon som arbeider for å tilrettelegge og gjøre hverdagen enklere for alle hørselshemmede. Dette gjelder også for hørselshemmede elever i skole-hverdagen. Man vet gjennom egne erfaringer som tillitsvalgt og tilbake-meldinger fra elever i skolene i dag, at kunnskapen hos lærere er mangelfulle om hvordan det er å være hørselshemmet elev i skolen. Dette gjør skolehverdagen for disse elevene mye vanskeligere. HLF Østfold har derfor nedsatt en liten gruppe som skal jobbe med et prosjekt hvor man skal utdanne frivillige til å bli såkalte "Lydhjelpere". De utdannes til å bli veiledere som skal kunne vite og vise til, hvor all relevant informasjon befinner seg. Seminar en hel dag hvor gruppen blir kurset i å bli "Lydhjelper". Gruppen vil bestå av hørselshemmede som selv bruker høreapparater, foreldre til barn som er hørselshemmet og lærere som jobber på skoler som selv er hørselshemmet. De vil få opplæring i å vite og kunne vise til hvor all relevant informasjon befinner seg. Etterpå vil gruppen møtes til jevnlige dagsseminarer for å utarbeide en powerpointpresentasjon med informasjon om det å være hørselshemmet elev i skolen, hørselshemmet barn i barnehage og hvordan det er å være eldre og hørselshemmet. Det vil bli utarbeidet et informasjonsskriv som skal sendes ut til aktuelle instanser med informasjon om gruppen, samt tilbud om å komme og holde foredrag. HLF Østfold v/Janne Olavesen,

Bowling. En vei til samhold.

Se sluttrapport

Dårlig hørsel fører ofte til at folk isolerer seg og mister venner. Vi ønsker å starte opp en gruppe som vil prøve å få dem til å komme mer sammen med likesinnede i en aktiv gruppe. Vi vil ha skrivetolker til stede, få instruktører og prøve å få i gang bowlingtreff først lokalt, men om interessen er der og få i stand flere steder og til andre tidspunkter. Vi vil informere via lokal og fylkeslag om tilbudet. Vi vil og sette annonser i aviser for å skape interesse fra folk som ikke kommer på møter i lokallag. Vi vil ha skrivetolk slik at deltakere kan få skriftlig tilbakemeldinger om hvordan de utfører kast osv. Dette er nødvendig pga høy støy i slike lokaler. Vi vil å ha et rom i lokalet til disposisjon for samtaler. Samlingene blir en del av vårt likepersons arbeid. Deltagere som har problemer med å komme seg frem til lokalet vil vi tilby privat transport. Vi håper at flere vil komme til etter hvert og at dette vil vedvare mange år. HLF Bergen v/Reidar Breistein,

Tilrettelagt bowling i Sarpsborg

Se sluttrapport

HLF Østfold har forsøkt flere forskjellige aktiviteter for hørselshemmede i Østfold. Bowling har blitt populære og vi ønsker å skape en mer permanent arena. Bowling er populært og passer for alle. Vi har hatt 3 generasjoner samtidig og alle har hygget seg. Vi ønsker å starte et nytt og mer permanent prosjekt hvor det er faste treningstider og bedre organisert deltagelse. Ukentlig treff på Bowlinghallen, med samvær og trening. Øke den fysiske aktiviteten til de som trenger og ønsker det. HLF Østfold v/ Teddy Kjendlie,

Godt gjennom barneskolen

Se sluttrapport

I prosjektet «God gjennom barneskole» ønsker vi å sette fokus på den best mulige skoleutdanning og gjennomgang i barneskolen, samt at vi møter mange foreldre og hørselshemmede barn som går fra 1. trinn til 7. trinn i Stavanger og Rogaland. Videre setter vi fokus i barnas psykisk helse og interessen til å gå til skolen. En gjenganger er at mange foreldre til et hørselshemmet barn, mangler kunnskap om tilrettelegging og offentlige tilbud til sine barn i skole og SFO. Dette gjennomføres som en fagdag. Planlegging av fagdagen vil foregå i mai/juni: Program, foredragsholdere, overnatting, sende invitasjon, annonser, bestille skrivetolker. Gjennomføring av fagdag i august, sluttvurdering og rapportering. HLF Stavanger v/Carola Torgrimsen,

Balansetrening for hørselshemmede

Se sluttrapport

Hørselshemmede som bruker synet kontinuerlig for å munnavlese og kompensere for hørselstapet, vil lett kunne utvikle muskelspenninger, smerte i nakke, skuldre, generell anspenthet og manglende energi. De må få kunnskap om at disse symptomene ofte skriver seg fra bevegelsesmønstre de har utviklet over tid, og som gjør at muskel- og skjelettsystemet må jobbe kontinuerlig for å gjenopprette balansen. Det er utarbeidet en håndbok om balansetrening, både teori og praktiske øvelser. Vi vil ha en instruktør som står ansvarlig for balansetreningen, en gang i uken høsten 2018. Treningen skal foregå i lokaler i Hokksund som er tilrettelagt med teleslynge. Vi vil også ha skrivetolker til stede. HLF Eiker v/Jorunn Fredheim

Ut av isolasjonen

Se sluttrapport

Mange hørselshemmede oppsøker ikke arenaer der det ikke er tilrettelagt for hørselshemmede. Det er vanskelig og høre og få med seg det som blir sagt. Mange hørselshemmede isolerer seg og blir ensomme. Vi vil gi eldre hørselshemmede en opplevelse som de sjelden har, en kinotur. Vi har avtale med kinoen om at salen skal ha teleslynge, at filmen skal være tekstet og at lydnivået er på et akseptabelt nivå. Det settes opp busstransport. Kinobillett betales av hver enkelt. HLF Eiker v/Jorunn Fredheim,

Et bedre liv med høreapparater

Se sluttrapport

Det er mer enn 260 medlemmer i HLF Halden. Mange av disse er eldre. Vi er blitt kjent med gjennom vårt arbeid i HLF at det er en barriere å begynne å bruke høreapparater. Dårlig tilpasning, manglende oppfølging, manglende tilleggsutstyr og lite informasjon er noen av de forholdene vi har avdekket. Resultatet blir ofte at de ikke orker å delta i sosiale sammenhenger og isolerer seg fordi de ikke klarer å få med seg hva som blir sagt. Vi vil tilby høreapparatbrukere å komme på samlinger hvor vi går gjennom hvordan vi mener god bruk av høreapparater skal skje. Erfarne høreapparatbrukere vil fortelle hvordan de benytter høreapparater. Videre vil vi benytte fagpersonale til å forelese om de nyeste tekniske hjelpemidler som finnes. Vi vil også etablere fadderordning på disse samlingene. HLF Halden v/Bjarne Granli,

Fisking som aktivitet for hørselshemmede

Se sluttrapport

Det er mange med hørselsproblemer i Østfold. De fleste er eldre og således ikke så aktive med uteaktiviteter. Mange isolerer seg fordi de hører dårlig. Lokallagene vil derfor forsøke å få flere ut i naturen. Det er positivt for folk å komme seg ut og være sosiale. Fisking kan derfor bli en positiv aktivitet for medlemmene. Vi vil gjennomføre opplæring i ferskvannsfiske, havfiske i sjøen, isfiske i ferskvann og laksefiske. Det vil være nødvendig å benytte båt til havfisket. Vi vil benytte personer i lokalmiljøet som instruktører fordi de er fritidsfiskere. Tillitsvalgte vil utarbeide kursopplegg for de forskjellige fiskemetodene. HLF Halden v/Bjarne Granli,

Ørepropper hindrer hørselsskader

Se sluttrapport

Utdeling av gratis ørepropper og gi informasjon om hørsel ved ulike arrangement som treff med årets russ, ungdomskonserter (MOT) div festivaler, stand, testing av hørsel og ulike musikkarrangement i Vågsøy kommune. HLF Vågsøy får årlig invitasjon av Måløy Videregående skule, sammen med politi, helsesøster og lege der alle gir informasjon om div. forebygging i russetiden. HLF Vågsøy informer om hvor viktig det er å passe på hørselen ved høy lyd og støy som kan resultere i bl.a tinnitus og hvor viktig det er å bruke hørselsvern, deler ut ørepropper og viser filmen «Russ mot SUS». HLF Vågsøy v/ Karine Smelror,

(Høreapparater) «Opp av skuffa»

Se sluttrapport

Vi er vel kjent med det faktum at befolkningen stadig blir eldre og at tiden en arbeidstaker kan stå i sin stilling er endret utover 67 år. Likeledes er vi til fulle klar over dagens og morgendagens konsekvenser av økt støyeksponering. Når forskningen antyder 1 million personer med objektivt målte hørselsutfordringer i løpet av 2020, så er ikke dette lenge til. Som lokallag er våre medlemmer de vi ønsker å ivareta nærmest. Vi vil bidra med veiledende informasjon ut til befolkningen for øvrig om HLF` s tilbud generelt og spesielt vektlagt hvilke konsekvenser hørselstap kan medvirke til i arbeidslivet, i sosiale sammenhenger, følelse av endret velvære og redusert livskvalitet. Temakonferansen som det heri søkes støtte til, har som målgruppe personer som sliter med å akseptere egen funksjon som hørselshemmet og som har valgt å plassere sine høreapparater i skuffen. For øvrig et vel kjent begrep for oss alle innenfor organisasjonen. Vi i HLF vet hvilke konsekvenser dette kan føre til av forsterket funksjonsnedsettelse og helseutfordringer. HLF Trondheim v/ Ragnhild Hauan,

Inne/utestemme i barnehagene

Se sluttrapport

HLF Osterøy tenker mye på forebyggende arbeid. Å synliggjøre sammenhengen mellom høye lydnivå og hørselsskader, er viktig helt fra småbarnsalderen. Vi ønsker å tilby måling/kontroll av lydnivå i alle barnehagene på Osterøy. Gi faglig vurdering av det, og drøfte hvilke tiltak man kan gjøre for å bedre lydmiljøet. Målet er å besøke de tre laveste klassetrinnene på barneskolene i tillegg. Men da må vi forlenge prosjekttiden. HLF Osterøy v/ Rune Revheim,

Aktiv i Indre

Se sluttrapport

HLF Østfold har over 3000 medlemmer, de fleste er eldre og mange opplever det som vanskelig å delta i fysiske aktiviteter. Det er for mange ofte vanskelig å oppfatte instruksjoner og delta når det ikke er tilstrekkelig tilrettelagt og hensyn som bakgrunnsstøy ikke er vurdert. Derfor er det viktig at det også i aktiviteter i tillegg til møter legges til rette med hørselsteknisk utstyr. HLF Østfold ønsker å tilrettelegge treff med forskjellige aktiviteter for å gi deltagerne positiv mestring samtidig som man får prøve ut aktiviteter i nærmiljøet. Vi har egen bærbar teleslynge vi vil benytte. Tilrettelagte aktiviteter som bowling, gåturer, skyting, data, fisking og andre fysiske aktiviteter. Deltagerne underviser i noe de kan, og gruppen får prøve ut noe de ikke kan. HLF Østfold v/ Teddy Kjendlie,

Bli glad i ditt høreapparat

Se sluttrapport

Mange høreapparater havner i skuffen da brukeren ikke får nok opplæring i å bruke høreapparatet, brukeren får heller ikke kjennskap til andre tekniske hjelpemidler for hørselshemmede, som gjør at en kan høre bedre. 4 samlinger a 3 kvelder med 20 personer ad gangen. Tema på samlingene er om bruk og stell av høreapparat, tekniske hjelpemidler for hørselshemmede, erfaringsutveksling, samtaler med frivillige som har brukt høreapparat en stund. HLF Eiker v/Jorunn Fredheim,

Vinteraktiviteter for HLF Sør-Varanger

Se sluttrapport

Vi har en lang vinter hvor det er vanskelig å få til aktiviteter utendørs, derfor ønsker vi et lite "hus" hvor vi kan samles. Vi ønsker å sette opp en grillhytte. Her er det ildsted hvor det fyres om vinteren. Her kan vi ha mange slags aktiviteter, grillkvelder, vin kurs, adventsaktiviteter og lignende. Det er bare fantasien som stetter grenser. HLF Sør Varanger v/ Alice Schanche,

Bedre hverdag for yrkesaktive hørselshemmede

Se sluttrapport

Målet med pilotprosjekt er todelt: 1) er en forsiktig mobilisering av personer med nedsatt hørsel som er i arbeid, eller som er i ferd med å gi opp, samt hvordan man best kan mestre hverdagen. 2) ved erfaringsutveksling der andre gjennom egenerfaring og mestring kan hjelpe andre i samme situasjon. Vi vet at mange som strever med hørselsutfordringer ofte sliter med psykiske plager , muskel og skjelett-plager. Gjennom ulike erfarings-utveksling håper vi flere kan få en bedre hverdag som yrkesaktiv og hørselshemmet. Temakvelder med følgende tema: 1)Rettigheter i arbeidslivet - hva kan arbeidsgiver gjøre og hva kan du med nedsatt hørsel gjøre-hva kan kolleger gjøre? 2) Psykososial forhold i arbeidslivet-tips til avslapning 3) Tilrettelegging av tekniske hjelpemidler på arbeidsplassen, 4) Ulike juridiske spørsmål v/ advokat 5) Kulturelle innslag. HLF Oslo v/ Bjørg Kampestuen-Berntzen,

Aktive uføre i Indre

Se sluttrapport

HLF Østfold ønsker å teste ut møteplasser og motivere hørselshemmede til å delta aktivt. Tilrettelagte aktiviteter som bowling, gåturer, skyting, sjakk, fisking og andre fysiske aktiviteter. Deltagerne underviser i noe de kan, og gruppen får prøve ut noe de ikke kan. HLF Østfold v/ Teddy Kjendlie

Aktiv på bygda

Se sluttrapport

HLFU Nordland vil sette fokus på både sosial og fysisk aktivitet, på et uformelt nivå, med den positive effekten dette kan gi både den fysiske og psykiske helsen til unge med hørselsutfordringer. Mange av våre medlemmer opplever det som vanskelig å delta i sosiale sammenhenger og sitter mye alene hjemme. Utfordringen er gjennomgående og vi ser at en del ungdommer og unge voksne trenger hjelp og veiledning for å lære seg å delta og være en del av det samme sosiale miljøet som jevnaldrende og forholde seg til andre ungdommer. Ønsker å invitere til 3 ulike sosiale og aktive samlinger med ulikt fokus på hver samling. HLFU Nordland v/ Glenn E. Storsletten,

Bedre hverdag for hørselshemmede

Se sluttrapport

Når hørselen er redusert, vil man ofte kun høre bruddstykker i hva andre sier. Derfor må en "fylle igjen" huller og trekke logiske slutninger om hva som blir sagt. Det å lære seg munnavlesning, som innebærer at man bruker synet til å se på munnen til andre i tillegg til å høre, vil bidra til en bedre taleoppfattelse. Det å munnavlese er ikke noe en er født med. Det må læres gjennom læring. Vi har fått tak i en dyktig foreleser med utdanning innenfor dette området. Vi ønsker å gjennomføre kurset over 5 kvelder hvor deltakere lærer seg teknikker på hvordan munnavlese. Den første kvelden vil en pårørende også være til stede for å få informasjon om det å være hørselshemmet og hvordan vedkommende kan hjelpe til med at deltakeren kan trene hjemme på å bli god i munnavlesning. HLF Fredrikstad v/ Janne Olavesen,

Foreldre/barn

Se sluttrapport

Oppstart av foreldre/barn gruppe med tilknytning til hørselsrelaterte diagnoser. HLF Tromsø ser det som viktig å få i gang en slik gruppe. Det første er oppstart av foreninga og "få den i gang". Bla. må vi ut i lokalpressen med saken. Så er det å få kontakt med de det gjelder-foreldre og barn. Vi håper på å et lokale hvor vi kan ha et samlingsted for gruppen. Det for at de skal kunne møtes og utveksle erfaringer på godt og ondt. At vi kan leie inn foredragsholdere om temaet- barn med hørselshemming. HLF Tromsø v/ Kari Oline Sørensen,

Litteraturhus
for alle

Se sluttrapport

HLFs litteratur- og kulturinteresserte medlemmer i Bergen har savnet og etterlyst teleslynge i et litteraturhus. HLF Bergen vil anskaffe teleslyngeutstyret til Litteraturhuset i Bergen. HLF Bergen v/Ellinor Hjørnevik,

Ipad for hørselshemmede

Se sluttrapport

Få den eldre generasjonen på nett. Gjennomføre ipad-kurs for HLFs medlemmer. HLF Lier v/Bård Backe,

Dyrsku'n

Se sluttrapport

HLF Telemark sine frivillige vil være tilstede under Dyrsku'n i forbindelse med den årlige kampanjen "Hvert øre teller". HLF vil være på plass med egen stand, hvor tillitsvalgte informerer om hørselsskader, deler ut ørepropper og foretar gratis hørselstest. HLF Telemark v/Anne Høyer,

Teleslynge/ høyttalere i offentlige bygg

Se sluttrapport

Mange hørselshemmede unnlater å oppsøke kulturarrangementer fordi de ikke hører hva som sies, på grunn av for dårlig tilrettelegging. Kartlegge aktuelle bygg og møterom i aktuelle kommuner. Deretter kontakte byggeier og gjøre intervju om tilretteleggingen. HLF Midt-Troms v/Christian Augensen,

Støydempere i barnehagen

Se sluttrapport

HLF Verdal ønsker å tilby to av barnehagene i kommunen hver sin støymåler i forbindelse med kampanjen "God lyd i barnehagen". Målet er å øke forebygge hørselsskader samt øke kunnskap om HLF, hørsel og lydoppfattelse. Tilby to barnehager støymåler på permanent basis. Barnehagene vil bli valgt via loddtrekning. HLF Verdal v/Anna Stubbe,

Aktivitetshelg for barn og foreldre

Se sluttrapport

Dette skal være en aktivitetshelg for hørselshemmede barn og deres familier. En helg hvor barn med ulike hørselshemninger får møte hverandre og være sosiale i et miljø hvor kommunikasjon skal være uanstrengt. Innkvartering og velkomst med kveldsmåltid fredag. Felles frokost, lek og aktiviteter ute, felles lunsj og videre aktiviteter lørdag. Matlagingskurs, lages felles middag til alle. Søndag felles frokost, rydding og aktiviteter ute. HLF Molde v/Kjell Grønvik,

Mal din hørsel

Se sluttrapport

Bakgrunnen for prosjektet er ønsket om å tilby hørselshemmede muligheten for å arbeide kreativt/kunstnerisk sammen i et fellesskap. Tanken er å bruke kunstneriske virkemidler for å utforske ulike sider av eget hørselstap. Det vil bli seks kurssamlinger på kveldstid, for å kunne være et tilbud også til yrkesaktive. Kursdeltagerne vil få utlevert en arbeidsbok de også kan arbeide med på egenhånd mellom samlingene. HLF Oslo Syd-Vest v/Mariane Høstmark Tveter,

Teleslynge-
mikrofoner

Se sluttrapport

Som hørselshemmede har vi et kommunikasjonsproblem, ved at vi ikke hører det som blir sagt. Derfor er vi avhengige av at aktiviteter er tilrettelagt med teleslynge. HLF har en bærbar teleslyngekoffert med seks trådløse teleslyngemikrofoner/mottakere. Disse brukes på styremøter, andre møter og kurs. Vi ønsker å oppgradere kofferten med fire mikrofoner, slik at den blir komplett med ti mikrofoner. HLF Eiker v/Jorunn Fredheim,

Yrkesaktivt forum

Se sluttrapport

I vår kommune er det cirka 1.000 yrkesaktive med hørselsrelaterte problemer. Mange sliter på arbeidsplassen med kommunikasjons, arbeidskvalitet og sikkerhetsmessige utfordringer. Mange får også utfordringer på hjemmebane. Gjennomføre faste månedlige møter der det drives likepersonsarbeid, samtaler i grupper med pårørende og arbeidsgivere. HLF Orkdal v/Harley Gausen,  952 35 005 (mobil),

 Dataopplæring

Se sluttrapport

 HLF Askim og omegn har over 650 medlemmer. De fleste som er aktive er over 70 år. Mange er skeptisk til bruk av data, og
informasjon til medlemmene går i post, annonser i avis eller teksttv. jeg har forsøkt å tilby opplæring, men mange har gitt opp.
Terskelen er for høy.
 Motivere medlemmene til å nyttiggjøre moderne kommunikasjon og informasjonshenting i hverdagen.  HLF Askim v/Teddy Kjendlie, 452 97 840 (mobil),

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding