Hopp til innhold

Utvikling av samhandlingsrutiner og -prosedyrer mellom kommune og sykehus for hørselsbaserte rehabiliteringstjenester, tilrettelagt eldre som mottar kommunale omsorgstjenester.

Hørselstap er blant de mest vanlige helseproblemer hos eldre, men ofte lavt prioritert og underrapportert i helse- og omsorgstjenesten. I tillegg framstår dagens tjenestetilbud innenfor hørselsrehabilitering dårlig organisert, ufullstendig og lite sammenhengende sett både fra bruker- og behandlerperspektiv. Fra departementshold uttrykkes bekymring over manglende samhandling mellom de ulike tjenesteleverandører, og for at funksjonsfall hos eldre oppdages for sent. Dette er en stor utfordring med tanke på den politiske målsettingen om at eldre skal bo lengst mulig i eget hjem.

Konsekvenser av manglende oppfølging av hørselstap hos eldre er godt dokumentert. Hyppigere forekomst av ensomhet, mindre sosialt nettverk og dårligere fungering i hverdagen. Ubehandlet hørselstap kobles også til redusert selvhjulpenhet og økt sannsynlighet for sykehjemsplass. Forskning viser at hørselstap gir risiko for å utvikle demens, som er karakterisert å være den største globale utfordring innenfor helse og sosial omsorg i det 21.århundre.

For å planlegge for hvordan hørselsbaserte rehabiliteringstjenester best kan organiseres i årene framover, trenger vi å utvikle og etablere gode samhandlingsrutiner hvor frivillige aktører kan jobbe «hånd i hånd» med det offentlige tjenesteapparat. I prosjektet vil personer med hørselsfaglig kompetanse og virke innenfor spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og likepersontjenesten samarbeide om å utvikle en samhandlingsmodell for hørselsbaserte rehabiliteringstjenester tilrettelagt eldre som mottar kommunale omsorgstjenester. Det tverrfaglige teamet vil utarbeide samhandlingsrutiner og -prosedyrer som vil følges opp med tanke på egnethet, ressursbruk og effektivitet. Samhandlingsmodellen vil piloteres og man vil derigjennom kartlegge hvilke behov, ønskede ytelser og utbytte hjemmeboende eldre med nedsatt mobilitet har for hørselsbaserte rehabiliteringstjenester. Erfaringsgrunnlaget fra dette prosjektet vil gi føringer for hvordan likepersoner og fagpersoner effektivt og organisatorisk kan samarbeide til beste for sine brukere.

Hurtiglenke: www.hlf.no/samhandlingomhorselsomsorg

Foto: Prosjektleder Jorunn Solheim

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding