Hopp til innhold

Sammen med Norges Døveforbund, Foreningen Norges døvblinde, Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde, har HLF utarbeidet ett forslag til ny nasjonal tolketjeneste.

Les hele veikartet her

Forord

I 2019 er det 25 år siden staten tok ansvaret for tolketjeneste til døve, døvblinde og hørselshemmede og etablerte en tolketjeneste i regi av hjelpemiddelsentralene i Norge. På den ene siden har dette gitt tolkebrukere i Norge lovfestete rettigheter til tolking som trolig er blant de beste i verden. På den andre siden har det i disse årene vært mange konflikter og mye uro i tilknytning til tolketjenesten. Dette er foranledningen til at de fire brukerorganisasjonene for døve, døvblinde og hørselshemmede har gått sammen om å legge fram dette veikartet til en ny nasjonal tolketjeneste.

I dag er døve, døvblinde og hørselshemmedes rett til tolking forankret i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med funksjonshemning (CRPD) fra 2006. Som samfunn er Norge forpliktet til å sikre alle borgere tilgjengelighet til kommunikasjon. Retten til menings- og ytringsfrihet henger ubrytelig sammen med retten til å kommunisere med «kommunikasjonsformer, -midler og -formater etter eget valg». Denne retten støttes av Den internasjonale konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, vedtatt av FN i 1966 og i sin helhet skrevet inn i Menneskerettslovens av 1999, som forplikter staten til med alle egnede og tilgjengelige midler å tilrettelegge for full deltakelse i det økonomiske, sosiale og kulturelle liv, blant annet ved så langt mulig å fjerne kommunikasjonshindringer. I Norge har tolkebrukeres rettigheter siden tidlig på 1970-tallet blitt utviklet og forankret i lov om folketrygd med tilhørende forskrifter om tolking og tolk-ledsaging. Politisk, administrativt og faglig er oppgaven å sikre at døve, døvblinde og hørselshemmede får rett tolk til rett tid. Etter 25 år er tolketjenesten ennå et godt stykke fra å klare dette. Dette veikartet til ny organisering av tjenesten er vårt forslag som brukere av tjenesten til hvordan tolketjenesten kan legge problemene bak seg, og hvordan vi kan arbeide sammen for å nå målet: Rett tolk til rett tid.

Som tjeneste bidrar tolketjenesten avgjørende til døve, døvblinde og hørselshemmedes selvstendighet og deltakelse i samfunnet. Tolketjenesten er vårt frigjøringsverktøy – det som skal sikre oss likestilt kommunikasjon. Brukerorganisasjonenes mantra fra CRPD er: «Ingenting om oss uten oss».

Med dette veikartet forutsetter brukerorganisasjonene likevel at to ting ligger fast: Det første er brukernes lovfestede rettigheter nedfelt i folketrygdloven og i andre lover. Det andre er at tolketjenesten videreføres som en statlig tjeneste i offentlig regi.

 

Oslo, 10.9.2019

Norges Døveforbund

Foreningen Norges døvblinde

Landsforbundet for kombinert syns- og hørselshemmede/døvblinde

Hørselshemmedes Landsforbund

Les veikartet her

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding