Hopp til innhold

§1 Formål

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) er interesseorganisasjonen for landets hørselshemmede og er en sammenslutning av fylkeslag, lokallag, foreldrelag og enkeltmedlemmer som på ideelt grunnlag samarbeider om å ivareta hørselshemmedes interesser.

HLF skal arbeide for at hørselshemmede får bedre livskvalitet, gjøres mest mulig selvhjulpne, oppnår full likestilling og deltakelse i alle livets sammenhenger.

HLF skal drive holdningsskapende arbeid blant annet ved å bekjempe fordommer mot hørselshemmede, drive med informasjonstiltak og forebyggende arbeid. Organisasjonen er nøytral når det gjelder partipolitikk, livssyn og språk.

§2 Medlemskap og kontingent

§2.1 Medlemmer kan være:

Enkeltpersoner som er organisert gjennom lokallag og foreldrelag

Medlemmer fra 15 år har stemmerett.

En person kan være aktiv i flere lag innen HLF, men må ha sitt hovedmedlemsskap i ett lokallag, og kan kun ha styreverv i det lokallaget. Unntatt er ekstern støtte fra en person til et annet lokallag til lokallag som sliter.

Ansatte i HLF kan ikke ha tillitsverv i fylkeslagenes styrer. Det enkelte medlemmets personopplysning behandles etter HLFs personopplysningserklæring.

§2.2 Kontingent

Medlemskontingenten fastsettes av landsmøtet.

Sentralstyret kan ved behov vedta endringer i kontingenten.

Et familiemedlemsskap gir redusert kontingent, og de har samme rettigheter som hovedmedlemmer.

§3 Organisasjon

Forbundet har følgende besluttende organer/ organisasjonsledd:

 • Landsmøtet
 • Sentralstyret
 • Fylkeslag
 • Lokallag/foreldrelag

Alle organisasjonsledd betegnes med HLF foran leddets navn.

Tillitsvalgte i HLF har taushetsplikt der særlige forhold tilsier det.

HLFs fylkesstruktur er til enhver tid lik den politiske/geografiske fylkesstruktur.

To eller flere fylkeslag kan samarbeide i aktuelle saker.

§4 Landsmøte

Landsmøtet er forbundets høyeste myndighet og holdes hvert tredje år innen utgangen av juni. Landsmøtet innkalles av sentralstyret og skal skje skriftlig minimum 4 måneder før møtet finner sted.

Saksliste og saksdokumenter sendes ut 1 måned før møtet. Landsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av delegatene er til stede.

Delegatene velges på fylkeslagets årsmøte blant kandidater foreslått av lokallagene og basert på fylkeslagets medlemstall ved siste årsskifte før landsmøte, etter følgende fordelingsnøkkel:

0 – 1000 medlemmer: 4 delegater inkl. fylkesleder

1001 – 2000 medlemmer: 5 delegater inkl. fylkesleder

2001 – 3000 medlemmer: 6 delegater inkl. fylkesleder

3001 – 4000 medlemmer: 7 delegater inkl. fylkesleder osv.

Dersom fylkeslaget har lag som har mer enn 1000 medlemmer, skal dette eller disse lagene være representert med 1 delegat for hvert tusende medlem. Slike landsmøtedelegater går av fylkeslagets totalkvote og velges av fylkeslagets årsmøte.

I tillegg møter, som delegater, sentralstyre inkl. HLFUs representant og ansattes representant, utvalgsledere og 5 representanter fra HLFU.

Delegatene stiller med ubundet mandat.

Kontrollkomiteen møter på landsmøtet med tale- og forslagsrett.

HLFs lokallag i utlandet kan stille en felles delegat til landsmøtet.

Delegatene har forslags-, tale- og stemmerett. Sentralstyret har ikke stemmerett ved behandling av årsmelding og regnskap. Medlemmer i de faste utvalg har møte, taleog forslagsrett.

Alle fylkeslag, lokallag, foreldrelag, faste utvalg og HLFU kan sende inn forslag til landsmøtet. Forslag som ønskes behandlet i ordinært landsmøte, sendes sentralstyret minst 3 måneder i forveien.

§4.1 Dagsorden for landsmøtet

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Godkjenning av fullmakter
3. Godkjenning av valgreglement
4. Valg av møtefunksjonærer/komiteer:
4.1. Dirigenter
4.2 Protokollsekretærer
4.3. Eventuelt andre landsmøtefunksjonærer
4.4 Tellekomité
4.5 Redaksjonskomité
5. Godkjenning av forretningsorden
6. Kontrollkomiteens rapport
7. Beretning for siste landsmøteperiode
8. Regnskap med revisjonsberetning for siste landsmøteperiode
9. Handlingsprogram for landsmøteperioden
10. Kontingent for landsmøteperioden
11. Innkomne saker
12. Vedtektsendringer
13. Reglement for valgkomiteen
14. Eventuelle uttalelser/resolusjoner
15. Valg av sentralstyre:
15.1 Forbundsleder
15.2 2 Nestledere
15.3 Sentralstyremedlemmer
15.4 Varamedlemmer

Forbundsleder kan ikke ha tillitsverv i fylkeslag eller lokallag.

16. Andre valg for neste landsmøteperiode:
16.1 Valgkomité med leder, nestleder, tre medlemmer og tre vara
16.2 Statsautorisert revisor
16.3 Kontrollkomité med leder, nestleder, 3 medlemmer og 2 varamedlem

Sentralstyrets og kontrollkomiteens medlemmer er ikke valgbare til valgkomiteen.

Ingen kan inneha sentrale tillitsverv i mer enn tre landsmøteperioder. Det innebærer at man ikke kan gå fra ett tillitsverv i en sentral posisjon til et annet tillitsverv i en annen sentral posisjon etter 9 år. Med sentrale tillitsverv menes alle posisjoner i sentralstyret, kontrollkomité og valgkomité.

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Øvrige vedtak krever tilslutning fra mer enn halvparten av de tilstedeværende med stemmerett.

Vedtektsendringer gjelder fra det tidspunkt de er vedtatt. Protokollen godkjennes av kontrollkomiteen og sendes ut senest 4 måneder etter landsmøtets avslutning til HLFs organisasjonsledd.

§5 Ekstraordinært landsmøte

Det skal innkalles til ekstraordinært landsmøte når sentralstyret finner det nødvendig, eller når en samlet kontrollkomité eller minst halvparten av lokallagene krever det.

Ekstraordinært landsmøte kan kun behandle de sakene det er innkalt for.

Innkallingsfristen er 6 uker.

§6 Sentralstyret

Sentralstyret velges av landsmøtet og er øverste organ mellom landsmøtene. Sentralstyret består av forbundsleder, 2 nestledere, 4 sentralstyremedlemmer og 5 varamedlemmer. I tillegg tiltrer HLFUs leder og representant for de ansatte sentralstyret med fulle rettigheter.

HLFUs leder og de ansattes representant har personlig vararepresentant.

Det skal være flertall av hørselshemmede og eller pårørende til hørselshemmede i alle HLFs styrer.

Det skal være minst 40% av hvert kjønn.

Ingen kan inneha sentrale tillitsverv i mer enn tre landsmøteperioder. Det innebærer at man ikke kan gå fra ett tillitsverv i en sentral posisjon til et annet tillitsverv i en annen sentral posisjon etter 9 år. Med sentrale tillitsverv menes alle posisjoner i sentralstyret, kontrollkomité og valgkomité.

Forbundsleder er HLFs øverste tillitsvalgt og representerer HLF utad. Forbundsleder har møte-, tale- og forslagsrett i alle HLFs organer unntatt valgkomiteen.

Sentralstyrets oppgaver:

 • Har den utøvende ledelse i HLF etter vedtekter og vedtak i landsmøtet
 • Fatter beslutning i saker som ikke er tillagt landsmøtet
 • Sentralstyret legger til rette for nærpersoner/ pårørendearbeidet i organisasjonen
 • Sentralstyret oppnevner medlemmer til HLFs faste utvalg
 • Oversender saker til faste utvalg og HLFU
 • Sentralstyret ansetter generalsekretær og er generalsekretærens nærmeste overordnede
 • Ansetter redaktør av fagbladet ”Din hørsel”
 • Informerer HLFs medlemmer om sitt arbeid
 • Sentralstyret kan nedsette ad hoc utvalg til hjelp i sitt arbeid
 • Sentralstyret er generalforsamling for, og oppnevner styret for, HLF Kompetansesenter AS

Saksdokumenter til og protokoll fra sentralstyrets møter gjøres tilgjengelig i tillitsvalgtportal.

§7 Kontrollkomité

Kontrollkomiteen velges av landsmøte, men tiltrer først ved årsskifte og skal påse at organisatoriske og økonomiske disposisjoner er i samsvar med HLFs vedtekter og vedtak.

Kontrollkomiteen skal kontrollere årsmelding og regnskap og gi uttalelse til landsmøtet om disse.

Kontrollkomiteen består av leder, nestleder, 3 medlemmer og 2 varamedlem. Disse kan ikke være medlemmer eller varamedlemmer til sentralstyret.

Generalsekretæren har ansvar for sekretærarbeidet og yter nødvendig bistand. Kontrollkomiteen skal ha tilgang til all nødvendig dokumentasjon.

Komiteens ansvarsområde er følgende:

 • Gjennomgå landsmøtets og sentralstyrets protokoller
 • Merknader til vedtak som kontrollkomiteen mener er i strid med vedtekter og landsmøtets vedtak sendes fortløpende til sentralstyret
 • Avlegge årlig rapport som sendes sentralstyret og fylkeslagene i forbindelse med behandlingen av årsmelding, regnskap og revisorrapport
 • Legge frem rapport for landsmøtet for siste landsmøteperiode
 • Samarbeide med revisor etter behov

Sentralstyret, fylkeslagene og lokallagene kan anmode kontrollkomiteen om særskilte undersøkelser og tiltak

§8 Utvalgene

HLF har 7 faste utvalg, og det er: HLF Foreldre/barn-utvalget, HLF Utvalg for personer med store hørseltap, HLF Tinnitusutvalget, HLF Ménièreutvalget, HLF Arbeidslivsutvalg, HLF CI-utvalget og HLF Utvalg for høreapparatbrukere.

De faste utvalgene oppnevnes av sentralstyret.
HLFs utvalg skal arbeide i samsvar med HLFs formålsparagraf. Utvalgene er rådgivende overfor sentralstyret. Innenfor sine områder kan utvalgene fritt ta kontakt med HLFs lag. Det avsettes ved hvert årsbudsjett midler til utvalgenes arbeid.

De faste utvalgene er ansvarlig for oppfølging, dialog, informasjon til fylkeskontakter og innkaller til ett årlig møte/kurs. Sentralstyret fastsetter videre retningslinjer for utvalgenes arbeid og for fylkeskontaktordningen.

§9 HLF Ledermøte og HLF Regionale ledermøter

Sentralstyret innkaller, minst en gang i året, fylkeslederne, utvalgslederne, kontrollkomiteen og HLFUs leder til et ledermøte. Ledermøtet har ingen formell beslutningsmyndighet, men kan diskutere aktuelle saker, dele erfaringer, drive skolering og gi råd til HLFs ledelse.

Ledere av fylkeslag, lokallag, foreldre/ barn-lag, HLFU lag og kontrollkomiteens leder inviteres til regionale ledermøter en gang i løpet av landsmøteperioden. Sentralstyret står for innkallingen av regionalt ledermøte.

§10 Generalsekretær

Generalsekretæren leder sekretariatet og har ansvar for forberedelse av saker til sentralstyret, kontrollkomiteen og landsmøtet, og for iverksetting av beslutninger gjort i disse organer. Generalsekretæren kan representere HLF utad i forhold til de beslutningene som er foretatt i HLFs organisasjonsledd. Generalsekretæren har videre ansvaret for å samordne aktiviteter mellom HLF og HLF Kompetansesenter AS. Generalsekretæren tilsetter personale ved sekretariatet, med unntak av redaktør for ”Din Hørsel”. Sentralstyret er generalsekretæren nærmeste overordnede.

Generalsekretær deltar i landsmøte og sentralstyre med tale- og forslagsrett. Sekretariatets øvrige saksbehandlere deltar når spesielle saker tilsier dette.

Generalsekretæren har møte, tale- og forslagsrett i alle HLFs organer, med unntak av valgkomiteen.

Generalsekretær er heltidsstilling og kan ikke kombineres med annen stilling. Stillingen er en åremålsstilling på seks år

§11 Habilitet

En person i et organisasjonsledd er inhabil til å tilrettelegge for og treffe avgjørelser når vedkommende:

 • er selv part i saken
 • er i slekt eller svogerskap – i opp- eller nedstigende linje, eller i sidelinje så nær som søsken – med en part i saken
 • er forlovet, gift eller samboer med en part i saken
 • er leder for, har ledende stilling i eller deltar i styret for en virksomhet som er part i saken

Enhver plikter selv å vurdere sin egen habilitet.

Inhabilitetsspørsmålet avgjøres av det aktuelle organisasjonsledd. Ved avgjørelsen skal det også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av noen part.

Reglene om inhabilitet i denne bestemmelsen kommer ikke til anvendelse dersom det er åpenbart at personens tilknytning til saken eller sakens parter ikke vil kunne påvirke vedkommende standpunkt. Med part menes person eller virksomhet som blir direkte berørt av sakens avgjørelse.

§12 Utestengelse

Sentralstyret kan gjennom enstemmige vedtak utestenge medlemmer/tillitsvalgte fra alle posisjoner og organisasjonsmøter i HLF, sentralt, på fylkesplan og lokalt, for kortere eller lengre periode dersom:

 • Den som ved sin opptreden skader HLF, HLFs omdømme og/eller arbeidet for hørselssaken i sin alminnelighet.
 • Den som opptrer illojalt i forhold til vedtekter, regler og vedtak i HLF.
  Vedtak om utestengning trer i kraft umiddelbart og skal inneholde en bestemmelse om hvor lenge utestengningen gjelder.

Den saken gjelder gis skriftlig melding, senest 1 uke før vedtak om utestengelse skal drøftes, om han/hun har rett til alene eller sammen med en fullmektig å møte i sentralstyret for å legge frem sin sak.

§13 Oppløsning av forbundet

Landsmøtet kan beslutte at HLF skal oppløses. Vedtaket må fattes med 2/3 flertall av de tilstedeværende delegatene i 2 påfølgende ordinære landsmøter.

Forslag om oppløsning må fremgå av innkallingen.

Dersom organisasjonen oppløses, skal disponible midler settes på egen konto i 2 år.

Etter at gyldig vedtak om oppløsning er fattet, skal det umiddelbart velges et avviklingsstyre. Dette avviklingsstyret skal velges av landsmøtet. Avviklingsstyret viktigste oppgave er å forvalte midlene fram til forbundet er endelig oppløst. Avviklingsstyret må hensynta aksjeloven §16 ved oppløsning/ avvikling av HLFs aksjeselskap

Gjenopprettes HLF innen 2 år, overføres midlene til den nystiftede organisasjonen. Hvis ikke går midlene til fremme av forbundets formål.

§14 HLFU (Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom)

Ungdomsorganisasjonen har egne vedtekter, egen økonomi og et eget styre som velges av Generalforsamlingen. HLFU utarbeider sitt eget handlingsprogram.

HLFU kan sende 5 delegater med fulle rettigheter til landsmøtet

§15 Fylkeslag

§15.1 Formål

Fylkeslagets hovedoppgave er å samordne arbeidet innen fylket til fremme av HLFs formål (§1).

Fylkeslaget skal fungere som bindeledd mellom sentrale og lokale ledd i organisasjonen

§15.2 Fylkeslagets styre skal dessuten ha ansvar for å:

 • Arbeide aktivt med interessepolitiske saker
 • Stifte nye lag og følge opp eksisterende lag
 • Arrangere kurs
 • Drive opplysningsvirksomhet
 • Assistere i saker av lokal karakter om de tilsluttede lagene ber om det
 • Sende protokoll til HLF sentralt og til lokallagene
 • Arbeide administrativt for fylkeskontaktene, i henhold til gjeldende retningslinjer fastsatt av sentralstyret
 • Koordinere likepersonarbeidet i fylket

Alle lokallag og foreldrelag innen fylket er en del av fylkeslaget.

Fylkeslaget kan etablere egen administrasjon.

Fylkeslaget har det økonomiske ansvaret for sine fylkeskontakter innenfor vedtatt årsplan og budsjett

§15.3 Fylkeslagets årsmøte

Årsmøtet avholdes innen 15. mars og innkalles med 4 ukers varsel.

Hvert lokallag og foreldrelag kan ha følgende antall representanter til fylkeslagets årsmøte etter følgende fordelingsnøkkel pr. 31.12 foregående år:

0 – 500 medlemmer: 3 representanter

501 – 1000 medlemmer: 4 representanter

1001 – 2000 medlemmer: 5 representanter osv.

Der HLFU har lokallag kan de møte med en representant hver.

Hver representant har 1 stemme. Medlemmer av fylkesstyret har også stemmerett unntatt ved behandling av regnskap og årsberetning.

Forslag som ønskes behandlet må være sendt styret senest 3 uker i forveien. Sakspapirene sendes lokallagene senest 2 uker før årsmøte.

Dagsorden til fylkeslagets årsmøte:

1. Godkjenning av innkalling og saksliste
2. Godkjenning av forretningsorden
3. Godkjenning av valgreglement
4. Valg av:
4.1 Dirigent
4.2 Protokollsekretær
4.3 2 representanter til å underskrive protokollen
4.4 Tellekomité
4.5 Eventuelt redaksjonskomité
5 Årsmelding for siste år
6. Regnskap med revisjonsberetning for siste år
7. Årsplan for inneværende år
8. Innkomne saker
8.1. Fra styret
8.2. Fra lokallag
9. Budsjett for inneværende år
9.1 Honorering og godtgjørelser.
10. Eventuelle uttalelser/ resolusjoner
11. Valg av styret som bør bestå av minimum 5 personer som skal dekke ansvarsområdene jfr. §15.2
11.1 Leder
11.2 Nestleder
11.3 Sekretær
11.4 Kasserer
11.5 Studieleder/Studieutvalg
11.6 Eventuelt øvrige styremedlemmer
11.7 2 varamedlemmer
12. Andre valg:
12.1 En registrert/statsautorisert revisor Sentralstyret kan gi dispensasjon for dette
12.2 Valgkomite bestående av 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Valgkomiteen velges utenom styret
12.3 Fylkeskontakter med varamedlemmer
12.4 Delegater og varadelegater til landsmøte det året det arrangeres. Delegater og varadelegater velges blant foreslåtte kandidater fra lokallagenes årsmøter
12.5 Eventuelle andre valg så som komiteer og utvalg

Leder kan velges for 2 år, styremedlemmer velges for 2 år. Gjenvalg kan finne sted. Varamedlemmer velges for 1 år.

Sekretær og kasserer bør ikke tre ut samtidig

Arbeidsutvalg kan opprettes.

Fylkeskontaktene organiseres i et utvalg som ledes av ett av fylkesstyrets medlemmer.

Fylkesstyret er beslutningsdyktig når flertallet, deriblant leder eller nestleder, er til stede.

Det skal være flertall av hørselshemmede og eller pårørende til hørselshemmede i alle HLFs styrer.

Ansatt i fylkeslaget kan ikke sitte som styremedlem i fylkesstyret.

Valgkomiteen er uavhengig og svarer kun til årsmøtet.

Fylkeslagets årsmøte kan vedta andre organisasjonsformer som avviker fra §16.3, punktene 11 og 12. Sentralstyret skal godkjenne den alternative organisasjonsformen før den iverksettes.

§15.4 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes dersom styret og/eller minimum halvparten av lokallagene og foreldrelagene krever det.

Møtet kan kun behandle de sakene det er innkalt for. Innkallingsfristen er 3 uker.

§15.5 Årsmelding og regnskap

Fylkeslagene sender hvert år innen 1. april årsmelding og regnskap til HLFs sekretariat.

§15.6 Fylkesstruktur

HLFs fylkesstruktur er til enhver tid lik den politiske/geografiske fylkesstruktur.

§15.7 Oppløsing av fylkeslag

Beslutning om å oppløse fylkeslag kan kun skje ved 2 påfølgende ordinære årsmøter innen organisasjonsleddet. Beslutningen må fattes med minimum 2/3 flertall av de tilstedeværende stemmeberettigede.

Forslag om oppløsning må fremgå av innkallingen. Ved oppløsning eller nedleggelse skal midler som tilhører et fylkeslag oppbevares av HLF sentralt.

Dersom fylkeslaget ikke er stiftet på nytt 10 innen 5 år, skal midlene og eiendelene disponeres av HLF sentralt.

Midlene og eiendelene skal brukes til et formål som kommer et videst mulig spekter av hørselshemmede i vedkommende lags distrikt til gode.

§16 Lokallagene/ foreldrelagene

§16.1 Lag

Lokallag og foreldrelag kan dannes lokalt.

Nye lag og endring av eksisterende lag må godkjennes av HLF sentralt. Fylkeslaget skal holdes orientert.

Nye lokallag og foreldrelag må godta HLFs vedtekter for å bli opptatt i forbundet. Alle organisasjonsledd betegnes med HLF foran leddets navn.

Det kan opprettes flere lag i en kommune. Det kan opprettes lag som omfatter flere kommuner.

§16.2 Formål

Lokallagenes og foreldrelagenes hovedoppgave er å arbeide for å fremme HLFs formål (§1).

§16.3 Styret

Lokallagsstyret møtes etter behov.
Lokallagsstyret er beslutningsdyktig når flertallet av styremedlemmene er til stede. Avgjørelser skjer ved alminnelig flertall

Lokallagsstyrets oppgaver:

 • Ivareta medlemmenes interesser
 • Ivareta de oppgaver årsmøtet har vedtatt
 • Drive studiearbeid
 • Drive interessepolitisk arbeid
 • Drive likepersonsarbeid
 • Ivareta intern og ekstern informasjon
 • Forvalte lagets økonomi
 • Representere laget internt i organisasjonen og eksternt
 • Protokoller fra styremøter og årsmøter sendes til fylkeslaget

Lokallagsstyret kan nedsette arbeidsgrupper for å ivareta disse oppgavene.

§16.4 Lokallagene/foreldrelagenes årsmøte

Årsmøtet holdes innen 15. februar og innkalles med 4 ukers varsel.

Alle medlemmer som har betalt kontingenten for foregående og/eller inneværende år, har stemmerett ved personlig fremmøte.

Forslag som ønskes behandlet må være sendt styret 3 uker i forveien.

Dagsorden for årsmøtet:

1. Godkjennelse av innkalling og saksliste
2. Eventuelt valg av:
2.1 Dirigent
2.2 Protokollsekretær
2.3 To representanter til å underskrive protokollen
2.4 Tellekomite
3 Årsmelding for siste år
4 Regnskap for siste år
5 Årsplan for inneværende år
6 Innkomne saker
7 Budsjett for inneværende år
8. Valg av styre:

Valg av styre bestående av minimum 3 medlemmer og minimum 1 varamedlem. Årsmøtet bestemmer om kandidater skal velges til konkrete verv (f.eks leder, nestleder, økonomiansvarlig, interessepolitisk kontaktperson, studieleder), eller om styrets medlemmer konstituerer seg selv.

Alle medlemmer i styret velges for 2 år av gangen, leder kan også velges for 2 år av gangen, med mulighet for gjenvalg. Kun medlemmer av HLF kan velges.

Det skal være flertall av hørselshemmede og eller pårørende til hørselshemmede i alle HLFs styrer.

9. Andre valg:
9.1 Valgkomité bestående av minimum 2 medlemmer og 1 varamedlemmer. Valgkomiteen velges utenom styret
9.2 En person til å revidere regnskapet
9.3 Representanter til fylkeslagets årsmøte etter følgende fordelingsnøkkel pr. 31.12 foregående år:

0 – 500 medlemmer: 3 representanter
501 – 1000 medlemmer: 4 representanter
1001 – 2000 medlemmer: 5 representanter osv.

9.4 Eventuelt andre komiteer og utvalg
9.5 Eventuelt representant(er) og vararepresentant( er) til andre aktuelle organer
9.6 Foreslå landsmøtedelegater overfor fylkeslagets årsmøte, det året landsmøte arrangeres Valgkomiteen er uavhengig og svarer kun til årsmøtet.

§16.5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal holdes dersom styret og/eller minst halvparten av medlemmene krever det. Møtet kan kun behandle de sakene det er innkalt for. Innkallingsfristen er 3 uker.

§16.6 Årsmelding og regnskap

Lokallagene/foreldrelagene sender hvert år innen 1. mars, årsmelding og regnskap til fylkeslaget og HLFs sekretariat.

§ 16.7 Sammenslåing av lokallag/ foreldrelag

Beslutning om sammenslåing av to eller flere lokallag skjer etter vedtak ved 2/3 flertall av de tilstedeværende stemmeberettigete på lagenes årsmøter.

Forslag om sammenslåing må fremkomme av innkallingen.

§16.8 Oppløsing av lokallag/ foreldrelag

Beslutning om å oppløse lokallag eller foreldrelag kan kun skje ved 2 påfølgende ordinære årsmøter innen organisasjonsleddet. Beslutningen må fattes med 2/3 flertall av de tilstedeværende stemmeberettigede.

Det skal oppnevnes et interimsstyre/arbeidsgruppe i oppløsningsperioden. Mandatet til interimsstyret/arbeidsgruppen er å få etablert et nytt styre.

Lokallagets styre har begrenset råderett over ressursene i nedleggingsåret innen ordinær drift.

Forslag om oppløsning må fremgå av innkallingen. Ved oppløsning eller nedleggelse skal lokallagets eller foreldrelagets midler oppbevares av fylkeslaget.

Midlene og eiendelene skal i sin helhet gå til nytt lag dersom nytt lag startes før det er gått 5 år etter nedleggelse av det tidligere laget.

Dersom laget ikke er stiftet på nytt innen 5 år, skal midlene og eiendelene disponeres av fylkeslaget.

Midlene og eiendelene skal brukes til formål som kommer et videst mulig spekter av hørselshemmede i vedkommende lags distrikt til gode.

Lenker og nedlastninger

Her kan du laste ned HLFs vedtekter 2022-2025:

>> Velg mellom enkeltsider eller dobbeltsider

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding