Er du yrkesaktiv med nedsatt hørsel? Noen grep kan gi deg en bedre arbeidshverdag

Dame som smiler og ler og skriver på laptop

Et hørselstap er et usynlig handikap. Mye energi går med på å få med seg hva som blir sagt. Det er ofte vanskelig for kollegaer og sjefen å forstå grunnen til at den som er hørselshemmet kan virke sliten på jobben.

Slik får du en bedre arbeidshverdag

1. Vær åpen om ditt hørselstap og behov.

Når kolleger snakker i munnen på hverandre i kantinen og på møter, eller når beskjeder blir gitt i forbifarten, er det nesten umulig å få med seg det som blir sagt for en som er hørselshemmet.

2. Åpenhet, samarbeid og tilrettelegging

Å skape en bedre arbeidshverdag for hørselshemmede, krever åpenhet, samarbeid og tilrettelegging. Du som er hørselshemmet, du som er kollega og du som er arbeidsgiver kan alle gjøre noe.

3. Det finnes hjelpemidler

Har du behov for samtaleforsterker eller andre hjelpemidler som kan gjøre det lettere for deg å høre, kontakt Hjelpemiddelsentralen i ditt fylke.

4. Si ifra om dine behov

Å bare si at jeg hører dårlig hjelper ikke. Du må forklare hva kollegaer og andre må gjøre. Som for eksempel: Se på meg når du snakker. Vær innstilt på å måtte si ifra flere ganger. Folk glemmer.

5. Tenk på plassering og lysforhold

 • Konsentrer deg om å prate med en person om gangen.
 • I større forsamlinger, pass på at du plasserer deg best mulig med tanke på ditt hørselstap.
 • Plasser deg med lyskilden i ryggen, slik at du ser ansiktet til den du snakker med.

6. Snakk med likesinnede om du trenger noen å snakke med

HLF har et eget utvalg for yrkesaktive (se nederst på siden). HLF har likepersoner for yrkesaktive. En likeperson er selv yrkesaktiv og hørselshemmet, og kan være en god støttespiller og rådgiver. Du finner din nærmeste likeperson her

Hva kan du som kollega gjøre?

 • Fang oppmerksomheten til din kollega før du snakker.
  Se på kollegaen din når du snakker. Ikke stå med ryggen til eller i et annet rom.
 • Snakk tydelig og ikke for fort.
 • Gi gjerne skriftlig beskjed om viktige ting.
 • Understrek det du sier med kroppsspråk og ansiktsuttrykk.
 • Gjenta flere ganger, omformuler eller skriv ned dersom du ser at kollegaen din ikke har oppfattet hva du sier.
 • Vær tålmodig. Ikke si «glem det» eller vis irritasjon dersom du må gjenta mange ganger. En som er hørselshemmet bruker mye energi på å høre hva som blir sagt, gi han eller hun en sjanse til å få med seg innholdet.

Hva kan du som arbeidsgiver gjøre?

 • Ha en åpen dialog for å finne ut hva som skal til for at han eller hun får en godt tilrettelagt arbeidshverdag.
 • Informer om hørselshemmingen til kollegaer i samarbeid med han eller hun som er hørselshemmet.
 • Tilrettelegg arbeidsplassen og arbeidsoppgavene for vedkommende (teleslynge, lyd- og støyskjerming, god belysning, varslingsutstyr).
 • Gi tydelige beskjeder og gjerne også skriftlig.
 • Tilrettelegg møter og sammenkomster for den hørselshemmede. Spør hva som skal til.

Sørg for at arbeidsplassen er universelt utformet


Ta kontakt med NAV for hjelp og teknisk tilrettelegging.
Tilby jevnlig hørselstesting for å kunne kartlegge behov og tilrettelegge for hørselshemmede.

Illustrasjon av mann som sitter på ipad

Kurs

Behold jobben-kurs hos HLF Rehabilitering kan gi nyttige verktøy for å mestre hverdagen.

Yrkesaktiv med nedsatt hørsel-kurs er HLF Rehabilitering sitt tilbud til deg som er yrkesaktiv og hørselshemmet.

På kurset lærer du nyttige verktøy for å mestre hverdagen som hørselshemmet i arbeidslivet. Du får blant annet informasjon om eget hørselstap og hvilke konsekvenser det har for din taleoppfatning. Gjennom forelesninger, erfaringsutveksling og kunnskap vil du finne gode måter å møte utfordringer på. Kurset avholdes med tre samlinger over tre dager i en seks-åtte måneders periode.

mann sitter i gangen og koser med hund

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt

Etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 26 har arbeidstakere og arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne rett til egnet individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver for å sikre at de kan få eller beholde arbeid, ha tilgang til opplæring og annen kompetanseutvikling samt utføre og ha mulighet til fremgang i arbeidet på lik linje med andre.

Retten gjelder tilrettelegging som ikke innebærer en uforholdsmessig byrde. Ved vurderingen av om tilretteleggingen innebærer en uforholdsmessig byrde skal det særlig legges vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer, de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen og virksomhetens ressurser.

At tilretteleggingsplikten oppfylles, er viktig. Det kan være helt avgjørende for om en arbeidstaker kan bli stående i stillingen eller få en annen stilling hos arbeidsgiver. Har du utfordringer med at arbeidsgiver ikke er særlig imøtekommende når det gjelder tilrettelegging, kan du få gratis bistand av likestillings- og diskrimineringsombudet.

I arbeidsmiljøloven § 4-4 er det en generell regel om at arbeidsplassen skal innredes og utformes slik at arbeidstaker unngår uheldige fysiske belastninger og at nødvendige hjelpemidler skal stilles til arbeidstakers disposisjon.

Les mer om tilrettelegging på nettsidene til Arbeidstilsynet

Rettigheter

NAV har flere tiltak om tilrettelegging og gir hjelp til å vurdere arbeidsplassen. NAV tilbyr hjelpemidler, eller gir tilskudd til arbeidsgiver for nødvendige tilpasninger.

Tilretteleggingstiltakene skal gi deg en rask saksbehandling, samordnet bistand fra NAV, og trygghet for at NAV sørger for nødvendige hjelpemidler, tilrettelegging og oppfølging fram mot og i jobb. Har du en varig funksjonsnedsettelse, kan du få stønad til hjelpemidler og tilrettelegging av det fysiske miljøet på arbeidsplassen.

Hjelpemiddelsentralene gir råd og veiledning om hjelpemidler og tilrettelegging av det fysiske miljøet på arbeidsplasser. Hjelpemiddelsentralenes kompetanse kan også brukes der arbeidsgiver er ansvarlig for å finansiere utstyret eller tilretteleggingen.

Ta kontakt med hørselskontakten i kommunen (eller spør på kommunens servicetorg hvem som kan hjelpe deg med hørselshjelpemidler). Du kan også kontakte NAV Hjelpemiddelsentral i ditt fylke direkte.

Du kan få stønad om du er arbeidssøker, arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende eller mottar arbeidsavklaringspenger. Forutsetningen er at du har varig og vesentlig nedsatt funksjonsevne.

Du kan få stønad til hjelpemidler som avhjelper funksjonsnedsettelsen din og som er nødvendige for at du skal få utført arbeidet ditt.

Synes du det er vanskelig å høre i samtaler og møter? Du kan ha rett til et trådløst samtalesettapparat med sender og mottaker eller en samtaleforsterker med slynge eller hodetelefoner.

De fleste høreapparatleverandører har tilleggsutstyr til sine digitale høreapparater. Det er streamere som kan formidle lyd fra mobiltelefon, TV og trådløs mikrofon. Disse streamerne er kun kompatible med høreapparater av samme merke. Informasjon om dette kan du få av en audiograf der du får høreapparater, hos hørselskontakten i kommunen eller på NAV Hjelpemiddelsentral.

Du kan ha hjelpemidlene så lenge arbeidsforholdet varer. Du kan også ta med deg hjelpemidlene til ny arbeidsgiver.