Kultur for teksting - skrivetolking for et mer tilgjengelig kulturliv

Utprøving i bruk av QR-kode for live streaming av skrivetolking under kulturarrangement.

Deltakelse ved offentlige kulturarrangement bygger tilhørighet og identitet til fellesskapet. I kommuner og byer arrangeres det hele tiden små og store arrangementer for befolkningen. For familier, ungdom, voksne og seniorer. Ved arrangement vil det hele tiden oppstå lydstøy fra publikummere og fra det fysiske miljøet rundt. Personer med hørselsnedsettelse har behov for tilrettelegging for å kunne oppfatte hva som blir sagt. Ved manglende tilrettelegging blir arrangement som i utgangspunktet skal være åpent for alle, i realiteten ikke det.

Skrivetolking er et hjelpemiddel som kan benyttes av alle som kan lese skrift på skjerm. Skrivetolking er i dag en individuell rettighet for de som har vedtak på tolk hos NAV. Universell utforming og tilrettelegging for personer med hørselsnedsettelse tas i liten grad i bruk ved offentlige arrangementer i dag. Dette står i kontrast til antall personer i befolkningen med hørselsutfordringer, og skyldes både praktiske og økonomiske hensyn, samt manglende fokus på universell utforming og tilrettelegging.

Streaming av skrivetolking via en QR-kode er en rimelig og praktisk løsning for tilgjengeliggjøring av skrivetolking til et publikum. Bruk av egen mobilskjerm reduserer kostnader og plassbruk ved arrangementet, og publikummere kan oppholde seg der de selv ønsker, uavhengig av ekstern skjerm.

Metoden vil tilstrebe universell utforming fordi løsningen gjøres tilgjengelig for alle som kan benytte seg av tekst på skjerm. Dette vil komme til nytte også for personer som av andre grunner enn hørsel har behov for å støtte seg på skrift. Løsningen vil dessuten være til nytte for personer med hørselsnedsettelse, men som i utgangspunktet er ukjent med skrivetolking som hjelpemiddel.

Prosjektet vil teste ut metoden i samarbeid med Arrangementskontoret ved Kulturenheten i Trondheim kommune, Hørselshemmedes Landsforbund Trondheim, og Olavsfest. Metoden vil testes på et utvalgt arrangement under Olavsfest i Trondheim 2024. Prosjektet vil rekruttere testpersoner med hørselsnedsettelse til å teste ut metoden, og for å gi tilbakemeldinger i etterkant. Det vil produseres en informasjonsfilm om bruk av metoden, som blant annet vil tilgjengeliggjøres for kulturarrangører nasjonalt og for de som jobber med arrangement i Trondheim kommune.

Målsettingen er å bidra til økt kunnskap og lettere tilgang på skrivetolking som hjelpemiddel for et mer universelt utformet kulturliv.