Stønad og finansiering

  Stønad til høreapparat

  Når høreapparat er av vesentlig betydning for hørselsfunksjonen, kan Nav gi stønad til anskaffelse av høreapparat. Det gis stønad til høreapparat med tilbehør og individuelt tilpassede ørepropper.

  Barn under 18 år kan få stønad til to høreapparater når det er lang reparasjonstid på høreapparatet.

  Voksene som ikke kan bruke samme høreapparat hjemme og på jobb, kan få stønad til to høreapparater.


  Få nytt høreapparat

  Når du har hatt høreapparatet i 6 år kan du få stønad til kjøp av nytt høreapparat om et av følgende vilkår er oppfylt:

  1. Høreapparatet ikke fungerer godt lenger og det ikke lønner seg å reparere det.
  2. Nytt høreapparat vil gi deg en vesentlig bedre hørselsfunksjon

  Det kan gis stønad til kjøp av nytt høreapparat selv om det ikke har gått 6 år når:

  1. Hørselstapet har endret seg slik nytt apparat kan gi en vesentlig bedre hørselsfunksjon
  2. Det har kommet en ny type høreapparat på markedet som avhjelper hørselstapet på en vesentlig bedre måte
  3. At vesentlig endring i funksjonsevnen gjør det umulig å betjene høreapparatet


  Barn under 18 år som mister eller ødelegger høreapparatet under lek eller annen aktivitet som er normalt for alderen, kan få stønad til nytt høreapparat selv om høreapparatet ikke er 6 år.
  Det gis stønad til nødvendige utgifter til reparasjon av høreapparater Nav har gitt stønad til. Barn under 18 år får også dekket utgifter til service.

  For å få stønad til høreapparat må det foreligge søknad om stønad fra hørselssentral eller fra avtalespesialist. Avtalespesialisten må ha skriftlig avtale med det regionale helseforetaket om å formidle og tilpasse høreapparat.

  Stønadsbeløpet for høreapparat er opptil 4695 kroner per enhet for analogt høreapparat uten propp og 5090 kroner per enhet med propp. Det kan gis høyere stønad om et dyrere apparat vil gi en vesentlig betre hørselsfunksjon. Stønad til digitalt apparat kan gis med opptil 6605 kroner per enhet. Det kan ikke gis høyere stønad.

  Til barn under 18 år og til de som har hørselstap godkjent som yrkesskade, kan det uten hensyn til stønadsgrensene gis full dekning av utgifter til hensiktsmessig analogt eller digitalt høreapparat.

  Det gis stønad til reparasjon. Den må utføres ved hovedforhandlers verksted. Du kan få hjelp på en hørselssentral til tilpasning av høreapparatet.

  Nav gir støtte til tilpasningskurs for døve og sterkt tunghørte og deres pårørende.

  Les mer om det å være yrkesaktiv og hørselshemmet her.

  Stønad til tinnitusmaskerer

  Det gis stønad opptil 3795 kroner per enhet som kan fravikes hvis et dyrere apparat er nødvendig av medisinske grunner.

  Forskrift om stønad til høreapparat, ørepropper og tinnitusmaskerer finner du her.

  Rundskriv om stønad til høreapparat, ørepropper og tinnitusmaskerer finner du her.

  Grunnstønad

  Grunnstønad er en skattefri ytelse som skal dekke noen særskilte ekstrautgifter som følge av sykdom, skade eller lyte.

  Ekstrautgiftene må minst utgjøre 752 kroner pr. mnd. For hørselshemmede kan det være aktuelt å få grunnstønad til dekning av utgifter til batterier til høreapparat. Normalt vil ikke utgifter til batterier alene gi høye nok ekstrautgifter. Men de som har CI kan ha høye nok utgifter, men ikke alltid.

  Her er en sak fra Trygderetten:

  Saken gjaldt en 11 år gammel hørselshemmet gutt. Trygderetten kom til at utgiftene til batterier med mer til Cochleaimplantater ikke var høye nok til å oppfylle kravene for grunnstønad. Men det var også søkt om grunnstønad for å dekke ekstra transportutgifter. Begrunnelsen for dette var behovet for kontakt med andre hørselshemmede barn. Barna bodde spredt i fylket og retten mente det var viktig for hans utvikling å kunne ha kontakt med dem. Når ekstrautgiftene til transport ble lagt sammen med utgiftene til batterier, ble de høye nok og grunnstønad ble innvilget.

  Navs rundskriv om grunnstønad.

  Generell informasjon fra Nav om grunnstønad.

  Dekning av utgifter til fysikalsk behandling

  Fysikalsk behandling på grunn av hørselsdefekt dekkes fullt for de under 16 år og for de som har fått hørselsskade godkjent som yrkesskade. Fysioterapeuten må motta driftstilskudd fra kommunen.

  Forskrift om dekning av utgifter til fysioterapi.

  Egenandelen inngår i opptjeningen av frikort. Når du har fått frikort er behandlingen gratis.

  Ordninger for pårørende

  Hjelpestønad

  Har du barn under 18 år med ekstra pleie/ tilsynsbehov, sammenlignet med andre på samme alder, på minst 7 timer i uka, kan Nav innvilge hjelpestønad. Dette er en skattefri månedlig ytelse.

  Se satsene til hjelpestønad

  Omsorgspenger

  Frem til barnet er 12 år har alle yrkesaktive foreldre rett til fri 10 dager hver i året når barnet er sykt. Har barnet en funksjonshemming som medfører markert økt risiko for at foreldrene må være borte fra arbeid, får foreldrene 20 dager hver. I tillegg kan ordningen forlenges frem til barnet er 18 år.

  Se rundskrivet om omsorgspenger.

  Opplæringspenger

  Dette er en ytelse som gis når du må ta fri fra jobb for å delta på et opplæringstiltak for ditt barn. Opplæringen må skje i regi av en godkjent helseinstitusjon eller ved et offentlig spesialpedagogisk kompetansesenter. Under opplæring ved et godkjent offentlig kompetansesenter går tegnspråkopplæringskurs for foreldre til hørselshemmede barn.

  Du får dekket lønn etter samme regler som for «sykt barn ordningen».

  Se rundskrivet om opplæringspenger.

  Pleiepenger

  Må du være borte fra jobb minst 20 % en periode pga av ditt barns helsetilstand, kan du ha rett til pleiepenger. Pleiepenger beregnes på samme måte som omsorgspenger. Det kan gis frem til barnet er 18 år. Utover dette er det ingen grense for hvor mange dager det til sammen kan innvilges pleiepenger for.

  Rundskriv om pleiepenger

  Omsorgsstønad

  Dette er en kommunal ordning. Den dekker mye av de samme oppgavene som hjelpestønaden dekker. Er det innvilget hjelpestønad er det derfor vanlig at kommunen reduserer antall timer med omsorgsstønad. Omsorgsstønad er ingen sterkt juridisk rettighet. Men kommunen skal etter helse- og omsorgstjenesteloven ha tilbud om omsorgsstønad.

  Se rundskrivet om omsorgslønn.

  Fant du det du lette etter?