Hopp til innhold

HLFs søknader til Ekspress

Ekspress er en ordning for Stiftelsen Dams medlemsorganisasjoner, som HLF er en del av. Du kan søke om prosjektmidler på mellom 5.000 og 40.000 kroner, hvor midlene fortrinnsvis skal gå til lokale aktiviteter og tiltak.

Om Stiftelsen Dam

Stiftelsen Dam mottar 6,4 % av overskuddet fra Norsk tipping. HLF er innsøkingsorganisasjon for personer og miljøer som vil søke prosjektstøtte fra Stiftelsen Dam. Stiftelsen Dam har et helseformål. "Dam" er en forkortelse for Deltakelse, Aktivitet og Mestring.

Nedenfor kan du klikke deg inn på prosjekthjemmesidene

Grenseløs idrettsglede

Tilrettelegging for at personer med kombinert nedsatt syn og hørsel / døvblinde kan delta som publikum ved kultur- og idrettsarrangementer.

Balansetrening med frivillig instruktør

Prosjektet har bygget opp et landsomfattende korps av sertifiserte frivillige balanseinstruktører, som tilbyr balansetrening til hørselshemmede og andre med balanseutfordringer.

Hør godt i digitale møter

Utvikling av informasjonsfilmer og brosjyre om tilrettelegging i digitale møter for personer med nedsatt hørsel.

Ikke rop!

Informasjonskampanje for økt sosial deltakelse blant eldre med hørselstap.

Din guide til hørselshemmede

Utvikle og distribuere informasjonskampanje og informasjonsmateriell om hørsel, som skaper bedre sosial inkludering av hørselshemmede.

Helse i hver matbit

Helse i hver matbit er et informasjonsprosjekt om sunt kosthold tilpasset døve og hørselshemmede.

Typebot - Tekst alt. Alltid.

Typebot er et kommende program for automatisk teksting som utvikles i regi av HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as.

Tegnsang i kor!

Tegnsang i kor! skal gjennom tre år bygge opp kompetanse hos dirigenter og kor om tegnsang, og om hvordan korene kan bruke dette som et verktøy for universell utforming av kor. Dette skal resultere i tegnsangkor over hele landet, hvor barn og unge med og uten hørselstap synger sammen i samme kor.

Kartleggingsverktøy for lyttevansker

Innføring av et kartleggingsverktøy for å differensiere vansker relatert til lytting, oppmerksomhet eller språk, og bidra til en målrettet utredningsprosess av barn med lyttevansker.

Samhandling om kommunal hørselsomsorg

Utvikling av samhandlingsrutiner og -prosedyrer mellom kommune og sykehus for hørselsbaserte rehabiliteringstjenester, tilrettelagt eldre som mottar kommunale omsorgstjenester.

Kunsten å se

Universelt utformet visuell teaterforestilling for voksne med kommunikasjon som tema.

En tryggere hverdag

Utvikle en applikasjon til smart-telefoner som skal fungere som et hjelpemiddel for hørselshemmede.

Min hørsel

Bruk av metoden Digitale fortellinger for å gi ungdommer med hørselstap muligheten til å finne og bruke sin egen fortellerstemme i korte multimediefortellinger basert på individuelle livshistorier.

Å leve med tinnitus

Møteplass som fremmer mestring gjennom erfaringsutveksling og deling av gode råd blant unge med tinnitus.

Tinnitus - Riktig fokus

Prosjektet har utviklet og produsert lydfiler, tilgjengelig gratis som app, til bruk for fokusert avspenning og oppmerksomhetstrening. Personer med tinnitus får, ved å ta i bruk dette verktøyet, bedre utbytte av rehabiliteringstilbudet ved HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as.

Mentorprogram for yrkesaktive hørselshemmede

Utvikling av et strukturert fora for erfaringsutveksling for yrkesaktive med hørselsutfordringer, og opplæring av frivillige mentorer som skal etablere grupper/forum for yrkesaktive lokalt.

Tinnitus mestringskurs for unge

Prosjektet fokuserte på tinnitus hos ungdom i alderen 13-23 år, og utviklet et mestringskurs som ruster unge til å mestre hverdagen med tinnitus bedre.

Dansekunst for hørselshemmede barn

Prosjektet har utviklet en danseforestilling for hørselshemmede barn. Bruk av visuelle og taktile elementer gjør forestillingen «Tumble in the Jungle» tilgjengelig og opplevelsesrik for alle barn.

Når barn hører, men ikke lytter

Prosjektet har utviklet skriftlig informasjonsmateriale om barn med auditive prosesseringsvansker, til deres foreldre, nærpersoner og fagpersonell, for å gi kunnskap om hvordan barna kan hjelpes til en bedre hverdag.

Syn for hørsel

Prosjektet har utforsket om vi med ny teknologi innen optikk kan sikre at personer med kombinert syns- og hørselstap oppnår bedre forutsetninger for deltagelse i samfunnet.

Spill-audiometri

Prosjektet har utviklet en enkel hørselstest tilgjengelig for barn, i form av dataspillet Lyders lyder

Jeg er bra nok

Prosjektet satte fokus på den psykiske og fysiske helsen til unge hørselshemmede mellom 13 og 35 år. Målet var å utvikle og gjennomføre samlinger som vil ha fokus på dette temaet, tilpasset ulike grupper og livsfaser.

Tinnitus og komorbiditet

Formålet med prosjektet «Tinnitus og komorbiditet» er å undersøke komorbiditet ved tinnitus i den generelle befolkning. Prosjektet har også som målsetning å studere sammenheng mellom symptomintensitet og plagegrad av tinnitus og generell helsesituasjon, mestring av arbeidet og bruk av helsetjenesten.

Hører du?

Prosjektet har utviklet hørselstest på nett og mobil: www.hørselstesteren.no

Arbeidsbok for rehabilitanter

Prosjektet har laget en selvhjelpsbok for at rehabilitanten skal få bedre utbytte av rehabiliteringstilbudet vi har innen tinnitus og/eller nedsatt lydtoleranse. Boken forenkler treningen hjemme og gir dermed økt mestringsfølelse og effekt av behandlingen.

God lyd i barnehagene

I barnehager er det ofte et utfordrende lydmiljø. HLF har derfor utviklet en informasjonspakke for å bedre lydmiljøet i barnehager.

Yrkesdeltakelse og nedsatt hørsel

Nedsatt hørsel er en risikofaktor når det gjelder deltakelse i arbeidslivet. Høy grad av slitasje over tid gjør at personer med hørselstap i større grad enn befolkningen for øvrig risikerer sykemeldinger og utstøting fra arbeidsmarkedet.

Bli en god samarbeidspart i høretrening

Prosjektet har laget heftet "Bli treningskompis - delta aktivt i lyttetreningen med CI" for CI-brukeres familie og nærpersoner. Her får de motivasjon og kunnskap om hvordan de kan delta aktivt, og bli trygge samarbeids- og øvingspartnere i lyttetreningen.

Godt lydmiljø i barnehage og skole

Et godt lydmiljø er en grunnleggende forutsetning for en vellykket tilrettelegging på hørselsområdet og en av forutsetningene for at barnehager og skoler skal fungere som god læringsarena og en god arbeidsplass.

HøreGuiden

Hovedmålet med prosjektet HøreGuiden er å støtte kommunikasjon og samarbeid mellom hørselshemmet og audiografen. I dag er denne kontakten begrenset til korte møter på høresentral eller klinikk med få muligheter for kontakt utenom.

Informasjon til eldre tunghørte

Prosjektet har utviklet tre foldere: Den første tar for seg kommunikasjon med høreapparatbrukere. De to andre omhandler vedlikehold av høreapparater, både bak-øret høreapparat og alt-i-øret høreapparat

Lavterskeltilbud hos hjelpemiddelsentralen

I Vestfold er det anslagsvis 250 døve og 20.000 personer med sterkt nedsatt hørsel som har daglige utfordringer. Målet med prosjektet er å sikre denne gruppen et godt hørselsfaglig rådgivningstilbud.

Fra baby til barnehagebarn til elev

Foreldre er stolte og spente når ungene deres begynner i barnehagen eller på skolen. For foreldre med hørselshemmede barn krever disse fasene ekstra mye av tilstedeværelse og kunnskap. I en slik situasjon er informasjon kritisk, men har inntil dette prosjektet vært en mangelvare.

Vei i vellinga

Mange faller ut av arbeidsliv og studier altfor tidlig. Hørselshemmede selv har ofte relativt lite kunnskap om effekten av hørselstapet og om hva som finnes av hjelp. Prosjektet har laget informasjonsfilmen Fra øre til øre som gir lettfattelig informasjon til hørselshemmede, kolleger og ledelse slik at flest mulig står i arbeidslivet lengst mulig.

Bruk av høreapparat hos eldre

Selv om hørselstap kan ha en betydelig negativ effekt på en persons opplevelse av livskvalitet, er bruk av høreapparat funnet å kunne reversere dette. Målet med studien er å evaluere to tilnærminger for å øke bruken av høreapparat.

Stort hørseltap - godt liv

Mange opplever det som dramatisk å miste hørsel. Kunnskap og motivasjon til å starte prosessen med å finne tilbake til det gode livet så raskt som mulig, er viktig.

For gammel til å høre?

Prosjektet har utviklet filmen "Hørsel hele livet" som visualiserer bruk av høreapparater og hørselstekniske hjelpemidler som gjør kommunikasjonen mer lettvint i dagliglivet.

Å høre til

For å kunne reflektere over sin egen situasjon krever det at man kan speile seg i andre. Prosjektet "Å høre til" har utviklet en portrettbok som fungerer som en inngang til egenrehabilitering for hørselshemmede.

Simulering av hørseltap

Lydeksempler som simulerer hørselstap gjør at normalthørende skjønner hvordan hørselshemmede har det.

Hører du meg nå?

I prosjektet "Hører du meg nå" søker vi å finne svar på hva som fungerer og hva som ikke fungerer av tekniske hjelpemidler for barn med CI (Cochlea Implantat).

Omsorg på tvers

For fremmedspråklige kan selv relativt små hørselstap ha store konsekvenser. Prosjektet har bygget nettverk inn mot minoritetsbefolkningen, med utgangspunkt i samarbeid mellom lokale minoritetsorganisasjoner og HLFs fylkes- og lokallag. Det er blitt høstet og dokumentert metodiske erfaringer. Prosjektet har også utviklet informasjonsmateriell som er tilgjengelig på nett.

Hørsel og psykososial utvikling

Målsettingen med prosjektet "Hørsel og psykososial utvikling" er å undersøke sammenhenger mellom hørselstap i barndommen og psykososiale utfordringer senere i livet.

Bridge for livet

Prosjektet "Bridge for livet" etablere en ungdomsbridgeklubb der hørselshemmede og normalthørende ungdommer kan møtes i et godt sosialt miljø og med en felles interesse, gleden av å spille bridge.

Økt tinnituskompetanse via e-læringskurs

Tinnitus poliklinikk ved Sørlandet sykehus har utviklet et e-læringskurs som er tilgjengelig for helsepersonell i hele Norge. Tinnituspasienter og andre informasjonssøkende vil også kunne ha utbytte av kurset.

NMT-Pekeboka

NMT-Pekeboka er egnet til å stimulere hørselshemmede barn til å kommunisere ved hjelp av både tale og tegn (NMT), og i tillegg fremme kommunikasjonen mellom hørselshemmede og normalthørende barn, foresatte og andre i barnets omgangskrets.

Russ mot sus 2013

Russetiden er kjent for høy lyd, og målinger foretatt på russearrangementer viser gjennomsnittsnivåer på opp mot 110 desibel. Ved å informere om hørselsskader og dele ut gratis ørepropper, fikk Russ mot sus satt skikkelig fokus på forebygging.

Lydanlegg og teleslynge

Prosjektet har installert eit visuelt anlegg med lyd og teleslynge, slik at alle kan ta del i, og ha glede av, de sosiale tilstellingane som skjer i bygda, og ingen vert isolerte og føler seg utelatt.

Membran - Beethovens Testamente

Det er et voksende behov for hørselshemmede og døve å kunne delta i mangfoldet av kulturlivet, både som publikum og som utøvende kunstner.

Slyngepatruljen

Bare ni av 41 læresteder tilbyr en eller annen form for signalisering ved brann- og røykutvikling til hørselshemmede som ikke oppfatter standard varsling.

Balansetrening for hørselshemmede

At balansen har stor betydning for taleforståelse og kommunikasjon er en nyhet som gjør det viktig å integrere balansetrening i rehabiliteringen av hørselshemmede.

ASK og epilepsi

Prosjektet "ASK og epilepsi" søker kunnskap om kommunikasjonsmuligheter for barn med Landau-Kleffner syndrom.

Innsatt og inkludert

Hørselshemmede innsatte føler seg isolert fra ansatte og andre innsatte, opplever dårligere tilbud i forhold til massemedier, ingen teknisk tilrettelegging på fellesarenaer og store vansker knyttet til det å opprettholde kontakt med sitt nettverk utenfor fengselet.

Ørevennlig treningsmiljø

Musikk brukes ofte ved treningssentre for å kunne gi det lille ekstra - men for høy lyd kan gi skader på hørselen. HLF har derfor laget veilederen "I love Music" som gir råd om bruk av musikk på treningssentre.

Ikke mist musikken

Å spille i korps er en populær hobby i Norge. HLF synes det er viktig at korpsmedlemmer og ansvarlige får informasjon om viktigheten av å passe på korpsets viktigste instrument – hørselen.

Lær å lytte på iPad

Møller-Trøndelag kompetansesenter (MTK) har utviklet et lytteprogram på PC for små hørselshemmede barn. Nå er det også tilgjengelig på iPad.

Brått voksen

Prosjektet "Brått voksen" vil gjøre studenten i stand til å analysere og ta kontroll over egen studiesituasjon.

Hørsel i barndommen og senere i livet

De fleste av oss vil oppleve å få nedsatt hørsel i løpet av livet. I prosjektet ble to store hørselsundersøkelser i Nord-Trøndelag koblet for å studere hørsel i barndommen og senere i livet.

CI-dokumentar

Prosjektet har utviklet en film tilpasset dokumentarformatet for fjernsyn, der man følger noen voksne personer som får CI. I tillegg er det produsert en DVD-versjon.

Vilkår for deltakelse

Hvordan leker de yngste barna med CI med andre barn i barnehagen? Og hvilke muligheter gir CI for barna?

Glem det!

Prosjektet "Glem det" har utviklet en informasjonsfilm til bruk i den videregående skolen. Filmen følger en hørselshemmet elev gjennom en vanlig skoledag, og synliggjør så vel utfordringer som løsninger.

Hør her!

Gjennom prosjektet "Hør her!" er det utviklet en håndbok som kan være til god hjelp for nærpersoner og andre som hjelper eldre hørselshemmede med høreapparat og hørselstekniske hjelpemidler.

NMT-Eventyrboka

Med NMT-Eventyrboka får særlig hørselshemmede barn mulighet til å kommunisere ved hjelp av både tale og tegn, og i tillegg fremmer boka kommunikasjonen mellom hørselshemmede og normalthørende barn.

Mestringsguide for tunghørte

I dette prosjektet er det blitt gjennomført dybdeintervjuer med tunghørte som har mestringserfaringer fra overgangen fra utdanning til arbeid.

Lyttetrening etter CI

Lyttetrening etter CI er ment som en veileder for pedagoger som skal drive opplæring av personer som har fått et cochlea implantat.

Ett skritt foran

Et femtrinns kurstilbud i tegn som følger barnets språkutvikling har blitt oversatt og tilpasset til norsk. Det kan lastes ned gratis fra www.ettskrittforan.no

Drama, dans og musikk for tunghørt ungdom

Forestillingen Askepropp handler om ungdom med hørselshemming som har behov for å uttrykke seg gjennom teater, dans og musikk. Den handler om å utvikle mestring i forhold til å stå på en scene, videreutvikle kommunikative ferdigheter og trygge sin egen identitet.

Sosial kompetanse og barn med hørseltap

Prosjektet har utviklet DVDen Gjennom lydmuren med tilhørende informasjonshefte som belyser sosiale situasjoner og sosial kompetanse: Hva er felles problematikk for barn og hva er spesielle utfordringer for et barn med hørselstap?

Aktivt liv - tilrettelagt ballbinge

Et stort savn på Briskeby har i mange år vært mangelen på egnede utefasiliteter for ballspill og annen lek/sport. Det er nå på plass i form av en moderne ballbinge med teleslynge.

Tinnitusturne

Med sikte på å forebygge tinnitus, ble det gjennomført en multimediebasert tinnitusturne i Oslo, Bergen og Trondheim.

Inkluderende hørselsfellesskap

Målsetningen med prosjektet har vært aktivt å informere fremmedspråklige om tilbudene som finnes for å gjøre hverdagene enklere for landets hørselshemmede. Videre har det vært et mål å fange opp fremmedspråklige hørselshemmede som sliter, og få engasjert dem som medlemmer og fremtidige tillitsvalgte/likemenn i HLF.

Det store spranget

Prosjektet "Det store spranget" gir hørselshemmede unge i en overgangsfase økt kunnskap om rettigheter og muligheter for tilrettelegging.

Lek, lytt og lær

Prosjektet "Lek, lytt og lær" har utviklet en informasjonsfilm for målrettet bruk av lytte- og talestimulering for hørselshemmede barn.

Tilrettelegging for tilretteleggere

Prosjektet høynet kunnskapsnivået hos kontaktpersoner for funksjonshemmede studenter i høyere utdanning, slik at tilretteleggingen for hørselshemmede elever har blitt bedre.

Interaktiv tinnitusklinikk

Prosjektet har utviklet en interaktiv nettside - www.tinnitus.no - som gir oppdatert generell og utdypende kunnskap om tinnitus.

Skriften på veggen!

Skriften på veggen! hadde som mål å synliggjøre skrivetolking som universelt design for økt tilgjengelighet i kulturlivet.

CI hva du hører

Gjennom dette prosjektet er det blitt utviklet et lyttetreningsprogram til bruk på PC for CI-opererte voksne

Akustisk mønsterklasserom

Kunnskapen prosjektet fremskaffet gjør det mulig å optimalisere bruken av lydutjevningsanlegg i klasserom.

Å høre, men ikke forstå

En person med auditiv nevropati kan høre, men vil ha problemer med å forstå hva som blir sagt. Prosjektet tok mål av seg å øke kunnskapen om auditiv nevropati i Norge.

Hva er lyd?

Prosjektet "Hva er lyd?" benyttet Lydvandring for økt lydbevissthet i grunnskolen.

Erfaringskonferanse for CI-opererte

Prosjektet arrangerte en erfaringsutvekslingskonferanse, hvor CI-opererte unge og voksne, nærpersoner og fagpersoner setter hverandre i stevne over to dager.

Noen som oss

Prosjektet gjennomførte en samling for og fortellinger fra familier som har med familiemedlem med CHARGE-syndrom.

Ta meg med!

"Ta meg med!" fokuserte på informasjon til og opplæring av søsken av hørselshemmede og døve med funksjonshemminger.

Nettverk for yrkesaktive

Prosjektet har sett nærmere på muligheten for å utvikle selvhjelpsgrupper for yrkesaktive hørselshemmede.

Hørselshemming ingen hindring

Prosjektet gjennomførte et kurs for hørselshemmede ungdommer (13-18 år). Sammen utviklet ungdommene sosiale mestringsferdigheter de tok med seg tilbake til sin egen hverdag.

God start - veien fram

Foreldrene har behov for mye og tidlig informasjon, uavhengig av graden på barnets hørselstap. Det er et av funnene i arbeidet med prosjektet "God start - veien fram"

DVD-Veiviser: Om god tunghørt skolegang

I tillegg til en filmdel utviklet prosjektet en supplerende faktadel, som på en enkel og oversiktlig måte formidler informasjon om hvordan skoler kan legge til rette for et godt læringsmiljø for hørselshemmede elever.

Null sus - film

Filmen "Null sus" formidler hva som kan bli konsekvensene av å utsette seg for et høyt lydnivå over lang tid.

Sangkort - norsk med tegnstøtte

NMT-sangboka gjør det naturlig for lærere å ta i bruk norsk med tegnstøtte (NMT) i klasser hvor hørselshemmede elever går integrert.

Tilgjengelig teater - for alle

Prosjektet prøvde ut et teknologisk opplegg for å sikre publikummere ved Den nationale scene (DNS) i Bergen teksting av forestillinger. Den beste løsningen, praktisk og økonomisk, viste seg å være trådløse håndholdte tekstenheter.

Møteplassen

Prosjektet opprettet en møteplass for yrkesaktive med hørselshemming i Vest-Agder. Gjennom en rekke kveldssamlinger, utvekslet deltakerne erfaringer seg i mellom.

Støypatruljen

Med en kul retrocampingvogn som base (se bildet), ble det land og strand rundt delt ut ørepropper og informasjon om enkle forebyggende tiltak.

Behold jobben!

Prosjektet "Behold jobben!" utviklet et helhetlig kursopplegg med hørselshemmede arbeidstakere.

En vei ut av svimmelheten

Prosjektet "En vei ut av svimmelheten" utviklet en nettbasert selvhjelpspakke for svimle og veileder for primærleger og spesialister i utredning og behandling av svimmelhet.

Informasjons-DVD for foreldre

Prosjektet har utviklet informasjon til foreldre med etnisk minoritetsbakgrunn som har barn med hørselshemming i barnehage eller skole.

Medvirkning og tilgjengelighet

Prosjektet utviklet en medvirkningsstrategi i byggeprosessen, for bedre å kunne ivareta kravene til tilgjengelighet i Plan- og bygningsloven.

Perilymfelekkasje

Det er vanskelig å påvise perilymfelekkasje, og det finnes ingen allmenn akseptert markør. Prosjektet testet derfor hvorvidt betasporprotein er egnet som markør med tanke på perilymfelekkasje.

Akustisk designguide i skolen

Med akustisk designguide vil vi minne om hvor viktig god akustikk og lite støy er. Husk; et godt arbeids- og læringsmiljø er godt for alle, og helt nødvendig for hørselshemmede.

Prinsen med de store ører

Gjennom både fortellerteater og CD-hørespill sørget prosjektet for å informere barn om faren ved høye/skarpe lyder.

Aldring og sansetap

Prosjektet har satt fokus på konsekvenser og muligheter for eldre med sansetap, materialet som er utviklet er publisert på nettstedet www.sansetap.no

Kommunikasjonsverkstedet

Prosjektet gjennomførte en samling med nærpersoner, og utarbeidet to hefter om kommunikasjon mellom nærpersoner og hørselshemmede.

Rådgivningstilbud: Hørsel/jobb

Dette forprosjektet dokumenterte behov for mer kunnskap om hørselshemming og arbeidsliv, kunnskap som ble nyttiggjort i et påfølgende hovedprosjekt.

Hørselsteknisk brukerforum

Prosjektet hadde som mål å tilgjengeliggjøre produktinformasjon om hørselstekniske hjelpemidler og brukererfaringer i et nettbasert forum. Dette lot seg imidlertid ikke gjøre, på grunn av manglende datagrunnlag fra NAV.

Sansesvikt hos eldre

Doktorgradsprosjektet fokuserte på å forebygge fall hos og styrke funksjonsevnen til eldre med sansetap

Kunnskapsutvikling om CI

Prosjektet tok utgangspunkt i til dels stor usikkerhet knyttet til konsekvensen av Cochlea implantat (CI) for barn med ulike funksjonshemminger eller døvblindhet.

Kommunikasjon i skolehverdagen

Bakgrunnen for prosjektet var et ønske om å bedre kommunikasjonen mellom hørende og ikke-hørende elever ved Auglend skole i Stavanger.

Hørselshemmede i arbeidslivet

Prosjektet kartla hva som kan føre til utstøting og hvilke faktorer som bidrar til vellykket integrering i arbeidslivet.

Fjernskrivetolking

Prosjektet kartla teknologiske muligheter for skrivetolking online, enten per telefon eller gjennom internett.

Mestring av hørselstap hos eldre

Prosjektet etablerte samtalegrupper hvor erfarne hørselshemmede og fagpersoner spilte på lag. Evalueringen viste at deltakerne var fornøyde med gruppemetoden og følte at de ble hjulpet.

Identitet Mestring Kompetanse

Prosjektet utviklet en modell for å skape et godt selvbilde, mestring og sosial kompetanse hos tunghørte ungdommer.

Synliggjøring av det usynlige

Prosjektet gjennomførte en landsomfattende fotokonkurranse. Vinnerbildene har blitt brukt i sammenhenger hvor det er viktig med positiv synliggjøring av hørselshemming.

Hørselshemmede og pårørende

Prosjektet utviklet en kurspakke til bruk for hørselshemmede og deres nærpersoner, som har blitt distribuert til landets Lærings- og mestringssentre.

Samarbeid gir økt kompetanse

Prosjektet utviklet samarbeidsformer mellom frivillige og offentlige rehabiliteringstilbud i tre kommuner i Møre og Romsdal.

Hørselshemmet - etnisk minoritet

Prosjektet utviklet kriterier for et godt skole/hjem-samarbeid når eleven er hørselshemmet og tilhører en etnisk minoritetsgruppe.

Hørselstap - nyfødte - oppfølging

Prosjektet utviklet en praksismodell for rask og helhetlig oppfølging til foreldre og barn med påvist hørselstap ved hørselsscreening av nyfødte.

Frivillighetens kritiske faser

Med basis i prosjektet er alt likepersonsarbeid i HLF lagt om, med vekt på en felles grunnopplæring og fordypning som leder frem til sertifisering som likeperson.

Realisering av Nikodemusstova

Nikodemusstova ble realisert slik at lokale frivillige organisasjoner kan samarbeide om informasjon, omsorg og service.

Vegvisar i hørsel

Prosjektet utviklet og distribuerte et informasjonshefte om tilrettelegging for hørselshemmede med såkalte "lette hørselstap".

Fra isolasjon til medvirkning

Prosjektet kartla og bygget nettverk mellom og utvidet bruk av skrivetolker blant døvblitte og sterkt tunghørtblitte.

Utestengt eller integrert?

Prosjektet kartla yrkesaktive hørselshemmedes utfordringer i yrkeslivet, med påfølgende oppfølging med informasjon og permanent kurstilbud.

Mønsterkommune for hørselshemmede

Prosjektet kartla hørselstilgjengeligheten i Larvik, og informerte og samarbeidet med kommune, hørselssentral og hjelpemiddelsentral, for økt trivsel og deltakelse i lokalmiljøet.

IT og hørselshemmede

Prosjektet utredet potensialet for bruk av IKT i HLF og utviklet den første helhetlige versjonen av www.hlf.no.

Algoritmer for høreapparat

Prosjektet utviklet, testet og informerte leg og lærd om algoritmer for høreapparat med basis i norsk talespråk.

Tinnitus Rehabilitering

Prosjektet prøvde ut og dokumenterte effekten av et TRT-inspirert rehabiliteringsopplegg.

Eldre hørselshemmede

Prosjektet videreutviklet satsingen på eldre hørselshemmede i HLFs likemannsordning.

Deltakerstyrt rehabilitering 2

Prosjektet prøvde ut hvor grensen kan og bør gå for brukermedvirkning i individuelt planarbeid i rehabilitering ved hørselshemming.

Støy og dens utvikling

Prosjektet gjennomførte kulturarrangement og kurs om støyforebygging rettet inn mot barn og unge.

Brukerstyrt rådgivning

Prosjektet utviklet informasjonsmateriell, kafekonsept  og informasjonstelefon til personer med tinnitus eller Morbus Ménières sykdom.

NASU Norsk Audiologisk Samarbeidsutvalg

Norsk audiologisk samarbeidsutvalg (NASU) er satt sammen av representanter fra profesjonsforeninger og brukerorganisasjoner innen hørselsområdet. NASU møtes to ganger årlig (vår og høst). Møtene brukes til å dele informasjon og samarbeide om saker med felles interesse til beste for landets hørselshemmede og hørselssektoren. HLF har sekretariatsfunksjon for NASU og leder møtene. Samarbeidsavtalen som ligger til grunn for NASU er gjengitt på denne siden. For øvrig er referater fra NASUs møter lagt ut.

Taleaudiometriportalen

Disse nettsidene er opprettet hos HLF for å gi profesjonelle brukere opplysningen om og tilgang til taleaudiometritester utviklet på norsk. Taleaudiometritester er utviklet for å måle hørsel. De kan brukes både diagnostisk for å vurdere type hørselstap og personers funksjon i tale både i stillhet og med konkurrerende støy. Tester kan også anvendes for å vurdere nytte av høreapparat. Nettsidene inneholder lenker for å laste taleaudiometritestene som lydfiler, filer for brenning av CD/DVD plater eller dataprogram. Disse filene er tilgjengelig som Creative Commons Attribution 4.0 International. De betyr at disse filene er åpent tilgjengelig. Vi henstiller til at filene ikke brukes til formål som gjør at de blir benyttet ukritisk til andre formål. Hvis en person har blitt kjent med materialet i trenings eller opplæringssammenheng kan det påvirke resultatene ved taleaudiometritesting.

CI-statistikk

CI-statistikk inneholder historiske aktivitetstall fra norske sykehus som utfører CI-operasjoner.

Fant du det du lette etter? Gi oss din tilbakemelding

Takk for at du hjelper oss å lage en bedre tjeneste.
Skriv din tilbakemelding i skjemaet nedenfor.

Dette feltet er påkrevd
Angi en korrekt e-postadresse

Takk for din tilbakemelding